Moniheli?

Visio | Vision

Monihelin tavoitteena on avoin, yhtenäinen ja monikulttuurinen suomalainen yhteiskunta, jossa kulttuurista, kielellistä ja uskonnollista erilaisuutta ymmärretään, arvostetaan ja tuetaan, ja joka toimii reilusti ja oikeudenmukaisesti.

Moniheli’s vision is to have an open, cohesive and multicultural Finnish society, where cultural, linguistic, and religious diversity is understood, valued and supported, and which is inclusive and equitable.

 

Missio | Mission

Moniheli on monikulttuurisuustoimijoiden yhteisöllisesti toimiva maanlaajuinen etujärjestö. Moniheli edistää ja kehittää kaikkien jäsentensä ja jäsenjärjestöjensä fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Verkosto kannustaa jäseniään täysivaltaiseen poliittiseen osallistumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Monihelin käytännön työkalut ja välineet moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseksi ovat tie suvaitsevaisempaan suomalaiseen yhteiskuntaan, ja siksi yhdistys edistää ja kehittää yhteistyötä monikulttuurijärjestöjen, yksittäisten kansalaisten, median, oppilaitosten ja viranomaisten välillä.

Moniheli is a service and interest network that facilitates collaborative leadership and activities in the Helsinki metropolitan area and nationwide. Moniheli contributes to and further develops the awareness and promotion of physical and mental well-being as well as economical and social improvement of all members in its member associations. It also promotes their full political participation in Finnish society. Moniheli’s practical methods and tools for promoting diversity and interculturality are the key to a more inclusive Finnish society, therefore it promotes and develops cooperation between multicultural associations, individuals, media, educational institutes and authorities.

 

Arvot | Values

Moniheli puolustaa monikulttuurisuutta ja moninaisuutta yhteiskunnassa ja näkökannoissa. Moniheli edistää tasa-arvoisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia (työ, asuminen, koulutus, osallistuminen) kaikilla tasoilla Suomessa. Moniheli odottaa arvokkuutta ja asiallisia toimintatapoja kaikilta jäseniltään, työntekijöiltään ja yhteistyökumppaneiltaan. Moniheli pyrkii kaikessa toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja yhteisöllisyyteen.

Moniheli stands for diversity in society and in perspectives.  Moniheli promotes equality of opportunity and influence (employment, housing, education, participation) on all levels in Finland. Moniheli expects dignity and respect from all its members, workers and counterparts. Moniheli strives for transparency in all its operations and promotes community building in its actions.