Moniheli pähkinänkuoressa

Moniheli in a nutshell

Moniheli ry:n tarkoitus on edistää yhä monikulttuurisemman suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, että se on hyvä paikka elää myös koko ajan kasvavalle uussuomalaiselle väestöllemme. Tätä missiota Moniheli toteuttaa toimimalla tällä hetkellä yli 110 eri monikulttuurijärjestön valtakunnallisena yhteistyöverkostona. Verkosto kasvaa koko ajan ja erityisesti viime vuosina maahanmuuton lisääntyessä. Monihelin jäsenyhdistykset ja -järjestöt uussuomalaisine jäsenineen ovat juuriltaan noin 40 eri maailman maasta.

Monihelillä on kaksi päätehtävää:

1) Tukea ja vahvistaa monikulttuuristen jäsenjärjestöjensä toimintaa niin, että ne voivat toteuttaa omaa missiotaan aktiivisina toimijoina yhteiskunnassamme. Tätä vahvistamista Moniheli toteuttaa koulutuksen, neuvonnan, ohjauksen ja taloudellisen tuen muodossa. Monihelin jäsenyys tarjoaa monikulttuurisille järjestöille myös vertais- ja yhteistyöverkoston, missä vaihtaa kokemuksia, oppia toisilta ja yhdistää voimat yhteistä intressiä ajavissa asioissa.

2) Toimia jäsenjärjestöjensä ja niiden edustamien jäsenistöjen ja yhteisöjen vaikuttavana edunvalvojana ja äänitorvena. Tätä työtä Moniheli toteuttaa osallistumalla aktiivisesti erilaisiin monikulttuurisuuden ja kaksisuuntaisen kotoutumisen kehitystä edistäviin yhteistyöelimiin, verkostoihin ja hankkeisiin. Moniheli toimii siltana jäsenverkostojensa ja viranomaisten, muun muassa julkisen hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Moniheli onkin tänä päivänä erittäin haluttu kumppani moniin erilaisiin yhteistyöelimiin, neuvottelu- ja toimikuntiin sekä hankkeisiin.

Monikulttuurisen jäsenverkostonsa edunvalvontaa Moniheli edistää myös järjestämällä ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin antaen näissä verkostoilleen paikan näkyä ja kuulua. Edunvalvontaa Moniheli harjoittaa myös julkisilla kannanotoillaan verkostonsa puolesta ja usein yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa monikulttuurisuuden puolustamiseksi ja kotouttamisen edistämiseksi.

The purpose of the Moniheli ry is to promote the development of an increasingly multicultural society in Finland so that it is a good place to live also for our growing immigrant-background population. Moniheli implements this mission as a nationwide cooperation network of about 110 different multicultural associations. The network is growing all the time, especially in recent years, as immigration increases. Moniheli's member associations and organizations with their members are rooted in some 40 countries of the world.

Moniheli has two main tasks:

1) Support and strengthen the activities of multicultural associations so that they can implement their own mission as active actors in our society. To strengthen this, Moniheli provides training, counseling, guidance and financial support. Moniheli’s membership also provides multicultural associations with peer and cooperation networks where they can exchange experiences, learn from others, and combine forces with common interests.

2) Act as an advocate and speaker of its member associations and their members and communities. This work is carried out by Moniheli by actively participating in various cooperation bodies, networks and projects promoting multiculturalism and two-way integration. Moniheli acts as a bridge between its member networks and authorities, including public administration, businesses and third sector parties. Today, Moniheli is a highly sought-after partner for many different co-operation bodies, negotiating committees, and projects.

Moniheli's lobbying for multicultural membership also promotes organizing and participating in various events, giving these networks a place to appear and belong. Moniheli is also engaged in public advocacy for its network and often with its fellow partners to defend multiculturalism and promote integration.