Vaikuttamistyö | Advocacy work

Minustako vaikuttaja? -paneeli Moninainen Suomi -teltassa Maailma kylässä -festivaaleilla 2018.
Onko lottovoitto kotoutua Suomeen? -keskustelu SuomiAreena -tapahtumassa vuonna 2017.

Moniheli tekee aktiivista edunvalvontaa monikulttuuristen jäsenjärjestöjensä kanssa ja puolesta. Edunvalvonnan tavoitteena on tuoda maahanmuuttajataustaisten ääni mukaan päätöksentekoon, jotta nämä uudet suomalaiset olisivat tasavertaisesti edustettuina yhteiskunnassamme.

Moniheli ja sen verkosto on tänä päivänä haluttu kumppani erilaisissa monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävissä yhteistyöelimissä, neuvottelukunnissa ja hankkeissa. Usein näissä Moniheliä edustaa sen hallituksen jäsen (hallituksen jäsenet ovat Monihelin jäsenjärjestöistä). Moniheli -verkosto edistää lisäksi avointa julkista keskustelua monikulttuurisuuteen liittyen ollen mukana erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja tehden kannanottoja.

Moniheli does active advocacy work with and on behalf of its multicultural member associaitons. The objective of advocacy is to bring the voice of people with immigrant background to decision-making so that these new Finns are equally represented in our society. 

Today, Moniheli and its network are desired partners in various co-operative bodies, advisory boards and projects promoting multiculturalism and immigrant integration. In these, Moniheli is often represented by a member of its board (board members are elected from the member associaitons). In addition, the Moniheli network promotes an open public debate on multiculturalism, participating in various public events and making statements.

Edustus yhteistyöelimissä  | Representation in cooperation bodies

Yksi Monihelin päätehtävistä on tehdä vaikuttamistyötä rakentamalla siltoja verkostonsa ja viranomaisten, muun julkisen hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin muiden toimijoiden välille. Moniheli onkin tänä päivänä yhtenä maahanmuuttajien kotouttamis-/kotoutumiskentän avaintoimijana haluttu kumppani erilaisiin yhteistyöelimiin.

Tällä hetkellä Moniheli verkostolla on edustaja seuraavissa yhteistyöelimissä:

 • Avoimen hallinnon III toimintaohjelman toimeenpanon hankeryhmä / Valtiovarainministeriö
 • Digi arkeen neuvottelukunta / Valtiovarainministeriö
 • Espoon monikulttuuriasiain -neuvottelukunta / Espoon kaupunki
 • ETNO (Etnisten suhteiden neuvottelukunta, valtakunnallinen) / Oikeusministeriö
 • ETNO (Etnisten suhteiden neuttelukunta, Etelä-Suomi) / Uudenmaan ELY-keskus
 • Helsingin kaupungin osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunta / Helsingin kaupunki
 • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE) / Oikeusministeriö
 • Selkokielen neuvottelukunta / Selkokeskus
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun neuvottelukunta / Oikeusministeriö

One of Moniheli's main tasks is to work on advocacy by building bridges between its network and authorities, other public administrations, businesses and other third sector actors. As a key player in the field of immigrant integration, Moniheli is today a requested partner for various cooperation bodies.

Currently Moniheli Network has a representative in the following bodies:

 • Project Group for the Implementation of Action of the III Open Government Action Plan / Ministry of Finance
 • Digi Everyday Advisory Board / Ministry of Finance
 • Espoo Multicultural Advisory Board / City of Espoo
 • ETNO (The Advisory Board for Ethnic Relations) / Ministry of Justice
 • ETNO (The Advisory Board for Ethnic Relations), Southern Finland's ELY centre
 • City of Helsinki Advisory Board on Inclusion and Interaction / City of Helsinki
 • Advisory Board on Civil Society Policy (KANE) / Ministry of Justice
 • Advisory Board on the Easy to Read / The Finnish Centre for the Easy to Read
 • Advisory Board of the Non-Discrimination Ombudsman / Ministry of Justice

Yleisötapahtumat  | Public events

Monihelin verkosto on mukana erilaisissa yleisötapahtumissa vaikuttamassa moninaisen ja yhdenvertaisen Suomen puolesta. Moniheli kokoaa perinteisesti Moninainen Suomi -telttaansa toukokuisessa Maailma kylässä -festivaalissa Helsingissä jäsenjärjestöjään ja muita yhteistyökumppaneita liputtamaan moninaisuuden puolesta.

Kesäisellä Porin SuomiAreenalla Moniheli yhdessä yhteistyötahojensa kanssa järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvistä aiheista. Kesällä 2019 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Monihelin yhteistyökumppaneina olivat Itla (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) ja Norden i focus (Pohjoismainen yhteistyö). Keskustelun aihe oli päivänpolttava ”Maahanmuuttajanainen vanhempana ja veronmaksajana – mikä on totta, mikä tarua?”. 

Moniheli kannustaa juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää monikulttuurisesti. Moniheli järjestääkin 2019 jo 14:sta kertaa Helsingissä Monikulttuurisen itsenäisyyspäivän juhlan. Seuraa viestintäämme 2019 juhlan osalta.

Moniheli's network participates in various public events to promote a diverse and equal Finland. Moniheli traditionally brings together Member Associations and other partners at its Moninainen Suomi -tent on Mays' World Village Festival in Helsinki to celebrate diversity.

Moniheli, together with partners, organizes discussion sessions on topical issues related to immigration and integration at the Pori SuomiAreena. In the summer of 2019, Moniheli partnered with Itla (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) and Norden i focus (Nordic Cooperation). The discussion was with the burning topic "Immigrant woman as a parent and taxpayer - what's true, what's false?"

Moniheli encourages multicultural celebration of Finland's Independence Day by organizing the 14th Multicultural Independence Day celebration in Helsinki in 2019. Follow our communications for more information on the 2019 celebration.

Kannanotot | Statements

Moniheli antaa verkostonsa puolesta ja usein myös erilaisten yhteistyötahojensa kanssa kannanottoja tärkeäksi kokemiensa asioiden korjaamiseksi tai eteenpäinviemiseksi. Aikaisempia kannanottojamme alla.

Moniheli makes statements on behalf of its network, and often with its various partners, to correct or advance things that they feel are important. Below are our previous statements.