Ensimmäiset kotoutumisen Yhteistyömessut toivat verkostoitumisen takaisin verkkotilaisuuksiin

17.3.2021

Scroll down for English

Moniheli järjesti 10.3.2021 ensimmäiset Yhteistyömessut yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Kaipaisimme mahdollisuuksia verkostoitua ja tutustua muihin toimijoihin ja heidän työhönsä kotouttamisen kentällä. Siksi päätimme toteuttaa tilaisuuden interaktiivisemmalla alustalla, jossa osallistujat voivat verkostoitua ja keskustella vapaammin. Tilaisuus edistää näin uuden kotoutumisen kumppanuusohjelman tavoitteita.

Iloksemme noin 90 osallistujaa eri aloilta tulivat mukaan ensimmäiseen luonteeltaan tilaisuuteen, ml. Monihelin jäsenjärjestöjä, muita kotoutumisen ja monikulttuurisuuden parissa toimivia järjestöjä, julkisen sektorin edustajia mm. eri kunnilta Jyväksylästä Kemiin, vapaaehtoisia ja kotoutumisalasta kiinnostuneita opiskelijoita.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Margarita Sakilayan-Latvala piti avauspuheen reilun yhteistyön pelisäännöistä. Kun yhteistyö vaatii vaivaa, aikaa ja energiaa, miten yhteistyö syntyy? Ensinnäkin se perustuu luottamukseen; tarvitsemme aikaa, säännöllistä vuorovaikutusta ja kunnioitusta luottamuksen rakentamiseksi eri tahojen välille. Toiseksi yhteistyö ei lopu, kun sopimukset on allekirjoitettu, vaan tarvitaan yhteisiä intressejä ja kärsivällisyyttä. Lopuksi yhteistyön on oltava vastavuoroista, mikä tarkoittaa, että sen tulisi hyödyttää molempia osapuolia. Vaikka ihmisillä olisi hyvät aikeet tehdä yhteistyötä, meidän on pidettävä mielessä nämä kolme pääkohtaa ja organisaation selkeä strategia. Näillä sanoilla aloimme keskustella reilusta yhteistyöstä, ja osallistujat verkostoituivat muiden samoista teemoista kiinnostuneiden tai niiden parissa työskentelevien kanssa. Teemoja oli yhteensä 14.


Nostot päivän keskusteluista eri teemoista

 • Antirasismi: Moninaisuudesta ja suomen yhteiskunnan monipuolistamisesta opettamisen merkitys, suvaitsevaisuuden lisääminen, etninen profilointi, rasismin seurauksista opettaminen, rasismin vastaiset toimet eri laitoksissa, rasismin vastaiset toimet yhteiskunnallisen ja institutionaalisen/rakenteellisen syrjinnän torjumiseksi.
 • Taide ja kotoutuminen: resurssi, jota ei hyödynnetä täysimääräisesti (esimerkkinä oli Sosiaalinen sirkus sosiaalisten taitojen lisäämiseksi), korostettiin musiikin hyödyllisyyttä (suomen) kielen opiskelussa, toimintojen toteuttamistapojen oli muutettu etätilaisuuksiksi Covid-19: n aikana ja taiteen vaikutus projekteihin ja erilaisten lahjakkuus.
 • Pakolaisuus: Riittämättömät palvelut, syrjintää, kielimuuri ja pitkäaikainen oleskelu vastaanottokeskuksissa ennen päätöksiä.
 • Työllistyminen ja työ: Kielitaito ja siihen perustuva syrjintä, työnantajien valmius palkata maahanmuuttajia / kansainvälisiä työntekijöitä ja yhdistysten palvelut, joilla tuetaan eri kielillä maahanmuuttajia löytämään työtä.
 • Perheet: Kommunikointiongelmia julkisten palvelujen kanssa (kielimuuri, perheiden haasteisiin kulttuurierojen takia ei ymmärretä) ja vuorovaikutuksen puute, perheet eivät usein uskalla puhua tietyistä aiheista.
 • Sukupuoli ja ikä: Omien oikeuksien tunteminen maahanmuuttajanaisena, joskus naisille on vaikeampi osallistua (esim. osallistuminen lasten kanssa toimintaan kodin ulkopuolella, naisille mahdollisuuksien antaminen, näyttäminen, että naisilla on samat oikeudet ja helpompi tavoittaa nuoria.
 • Terveys: Yhteistyö terveysjärjestöjen ja -toimijoiden ja maahanmuuttaja- ja monikulttuurijärjestöjen välillä tukee kaikkien toimintaa.
 • Asuminen: Asuminen osana kuntien kotoutumistyötä ja osana kansalaisjärjestöjen työtä, paperittomille tarjotaan hätäsuoja ja kunnan paikat / turvakodit.
 • Kielet, monikielisyys: Tietoisuuden lisääminen kulttuurin monimuotoisuudesta sekä palvelujen tarjoajien että käyttäjien keskuudessa, avoimen viestinnän edistäminen kannustamalla maahanmuuttajia ilmaisemaan itseään omalla kielellään ja kääntää sitä suomeksi tai englanniksi tarvittaessa, ja maahanmuuttajaryhmien voimaannuttaminen tarjoamalla heille erilaisia keinoja suomen kielen oppimiseen.
 • Julkiset palvelut: Järjestöjen erityisosaamisen vieminen julkiselle puolelle, toivottaisiin enemmän julkiselta puolelta asiakkaita ohjattavan kolmannen sektorin palveluihin (esim. kotoutumisentukena.fi), digitaitojen merkitys ja suhteiden henkilöityminen.
 • Vertaistuki: Luottamus, yhteinen tavoite, hyvin suunniteltu kohderyhmä ja (vinkki) keskustelu pareittain ovat tärkeitä asioita roolimallin ja voimaannuttamisen takia. Etävertaisryhmien vaikeudet johtuen eroista digitaalisten alustojen käyttövalmiudessa. Covid-19:n päättymisen jälkeen, palaa vanhoihin tapoihin (paikan päällä); mutta verkkoryhmät ovat edelleen hyvä vaihtoehto kansalliselle toiminnalle.
 • Nuoret ja koulutus: Lisätuen tarve: perheet, koulut, muu toiminta ja harrastukset. Kouluilla on suuri vaikutus nuorisoon, monia siirtolaiskysymysten näkökohtia voitaisiin auttaa koulutusjärjestelmän avulla ja yhteistyön tarve muiden järjestöjen kanssa (ts. kolmas sektori, kansalaisjärjestöt). On löydettävä koulut, jotka tekisivät yhteistyötä ohjelmien kanssa. Jotkin kunnat keskittyvät pääasiassa tiettyihin aloihin (ts. taiteeseen, urheiluun jne.)
 • Äänestäminen & osallisuus: Vaaleihin liittyvän aineiston/materiaalin vaihtaminen tulevia kuntavaaleja varten ja yhteistyö verkkovaalipaneelien toteuttamiseksi yhdistysten kanssa.

Osallistujat tutustuivat tapahtuman aikana keskimäärin viiteen uuteen toimijaan. Monet vaihtoivat yhteystietojaan ja päättivät pitää yhteyttä jatkaakseen keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä. Epävarmana koronapandemian aikana ja kun resurssien puute on jatkuvana haasteena erityisesti pienille ja maahanmuuttajajohtoisille järjestöille, on tehtävä työtä reilun ja kestävän yhteistyön rakentamiseksi. Yhteistyössä meidän on muistettava, että toisiimme tutustuminen on vasta ensimmäinen askel, ja paljon enemmän vaivaa ja aikaa tarvitaan, jotta se syntyy!

Kohtasimme tapahtuman aikana teknisiä haasteita uuden alustan kanssa; saimme kuitenkin myös positiivista palautetta kokeiltuamme jotain uutta verkostoitumistilaisuutena. Monet osallistujat olivat toivoneet lisää aikaa verkostoitua muiden toimijoiden kanssa, joten toivomme näkevämme teidät uudelleen seuraavilla yhteistyömessuilla!


Tilaa Monihelin uutiskirje tästä, niin saat tietoa vastaavista tilaisuuksista, mitä järjestämme tulevaisuudessa.The first Cooperation Fair for integration brought back networking in an age of online meetings

Moniheli organised on March 10th, 2021 the first online Cooperation Fair in cooperation with the students from the Diakonia University of Applied Sciences. Finding a way to network and to get to know other actors in the integration field and the work they do in an age of online meetings was sorely needed. We therefore decided to implement the event on a more interactive platform that would allow participants to network and have discussions freely! We were delighted to have around 90 participants attending from various fields: Moniheli’s member associations, other non-governmental associations working with integration or multiculturalism, organisations from the public sector such as municipalities from Jyväskylä to Kemi, students interested in the integration field... This way, the event furthered the objectives of the new Integration Partnership Programme of the Ministry of Economic Affairs. 

Margarita Sakilayan-Latvala from Diakonia University of Applied Sciences held the opening speech about how to cooperate in a fair way. When cooperation needs effort, time, and energy, how does the cooperation happen? Firstly, it is based on trust; we need time, regular interactions, and respect to build trust between various parties. Secondly, cooperation is not done when the agreements are signed; we need common interests and patience. Finally, cooperation needs to be reciprocal, meaning it should benefit both parties involved in the cooperation. Even if people have good intentions of working together, we need to keep in mind these three main points and the organisation’s clear strategy. With these words, we started discussing what fair cooperation is and participants mingled with others interested in or working on the same themes. There were in total of 14 themes.


Summaries from the discussions of each theme

 • Anti-racism: The importance of teaching about diversity and the diversifying society in Finland, increasing tolerance, ethnic profiling, teaching about the consequences of racism, anti-racism actions in institutions, anti-racism actions to tackle societal and institutional discrimination.
 • Art & Integration: Resource not utilised to the fullest (f.ex., Sosiaalinen sirkus to broaden social skills), the usefulness of music for (Finnish) language learning, implementation of activities to be changed to remotely during the Covid-19 and the impact of arts in projects and the variety of talent.
 • Asylum: Insufficient services, discrimination, language barrier and long-term stay at the reception centers before decisions.
 • Employment & Work: Language skills and discrimination based on them, employers' readiness to hire immigrants / internationals and associations’ services to provide support for immigrants to find jobs in different languages.
 • Families: Communication barriers (languages, not understanding their specific situation) and lack of dialogue, families often do not feel comfortable to speak about certain topics.
 • Funding applications
 • Gender & Age: Knowing your rights as an immigrant woman, sometimes harder for women to participate (f.ex. being able to attend courses with children), giving opportunity for women, showing that rights are equal and easier to reach the youth.
 • Health: Cooperation between health organisations and health sector actors on the one hand, and immigrant and multicultural organisations on the others supports everyone's activities.
 • Housing: Housing as part of integration work done by municipalities and as part of NGO's work, emergency shelter offered for undocumented people and municipality places / shelters
 • Languages: Promoting awareness of cultural diversity for all people involved in the services, promoting open communications by encouraging immigrants to express their voice in their own language and translating them into Finnish or English as necessary and empowering different immigrant groups by providing various means of learning Finnish.
 • Public services: Taking the special expertise of organisations to the public sector, more customers from the public sector should be directed to third sector services (see kotoutumisentukena.fi), the importance of digital skills and personalisation of relationships makes networks hard to sustain.
 • Peer support: Trust, common goal, well-planned target group and (tip) conversation in pairs are important because of role model and empowerment. Difficulties in remote peer group due to differences in the readiness of using digital platforms. Peer support to go back to the older way (meeting face to face) after the end of the Covid-19, but remote groups remain to be also a good option for national operation.
 • Youth & Education: Need for more support: families, schools, other activities, and hobbies. 
  Schools have a large impact on the youth,  so many aspects of migrants’ issues could be helped through education system and needs for cooperation with other organisations such as the 3rd sector and NGOs in order to tackle the issues. Need to find the schools that would cooperate with programs. Some municipalities mainly focus is on specific areas (ie arts, sports, etc) .
 • Vote & Participation: Exchanging election-related material for the upcoming municipal elections and cooperation to implement online election panels with associations.

Participants got to know, on average, five new actors during the event. Many exchanged their contact information and decided to keep in touch to continue discussions on possible cooperation. In the uncertainty time under the corona pandemic and the lack of resources as a continuous challenge, especially for small and immigrant-led associations, we need to work on building fair and sustainable cooperation. In cooperation, we need to remember that getting to know each other is only the first step, and much more effort and time are necessary to make it happen!

We faced technical challenges during the event with the new platform; however, we also received positive feedback on trying out something new as a networking event. Many participants had hoped for more time to network with other actors, so we hope to see you again at the next Cooperation Fair!


If you would like to keep posted about similar events we organise, sign up for our newsletter here.