Yhteistyö on avain pienten järjestöjen selviämiseen poikkeusaikana ja sen jälkeen

28.4.2020

Cooperation is the key to the survival of small associations during and after exceptional times

Scroll down for English

Koronaepidemia on ravistellut pieniä järjestöjä kunnolla. Monien monikulttuurijärjestöjen tulevaisuus on epävarma nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kaksikymmentä monikulttuurijärjestöjen edustajaa kerääntyivät Monihelin järjestämään Järjestöklubiin keskustelemaan etänä järjestöjen kohtaamista haasteista, tulevaisuuden suunnitelmista ja ratkaisuista. 

Jatkuva koronaepidemia on tuonut haasteita järjestökentälle ja monet pienet monikulttuurijärjestöt ovat vaikeassa tilanteessa. Tämän takia monikulttuurijärjestöille tarkoitetut yhteiset verkostoitumishetket ovat tärkeitä. Niiden aikana järjestöt pääsevät tapaamaan toisiaan, jakamaan ajatuksiaan ja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista.

Varsinkin pienillä järjestöillä on nyt suuri huoli rahoituksen saamisesta ja toimintansa jatkumisesta tulevaisuudessa. Monikulttuurijärjestöjen edustajat kertoivat olevansa huolestuneita ja stressaantuneita tämän hetkisestä tilanteesta, mutta suurin osa tunsi myös toiveikkuutta. Kattoverkostojen ja -järjestöjen on vaalittava tätä ajatusta myönteisestä tulevaisuudesta ja uusista mahdollisuuksista sekä tuettava järjestöjä uusien toimintamuotojen etsimisessä ja toteuttamisessa parhaansa mukaan. Yksi tärkeä kehitettävä toimintamuoto on monikulttuuristen järjestöjen osaamisen vahvistaminen palvelutuottajina. Monikulttuurijärjestöillä on paljon maksullisiksi palveluiksi muutettavaa osaamista. Tällaista toimintaa on tuettava.

Poikkeusajalla on ollut suurelta osin negatiivinen vaikutus monikulttuuristen järjestöjen työhön. Silti toiminnan hidastuminen tai jäätyminen antaa myös mahdollisuuden uusien yhteistyömuotojen kehittämiseen monikulttuuristen järjestöjen välille. Nykyistä syvempi järjestöjen välinen yhteistyö on tärkeää järjestöjen toiminnan jatkumiseksi. Järjestöt voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi jakamalla tietoa, pitämällä yhteisiä tilaisuuksia, järjestämällä yhteistä toimintaa, sekä kehittämällä ja toteuttamalla yhteisiä projekteja. Kun jaettavaa rahaa on vähemmän, yhteisillä projekteilla on paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta myös tulevaisuudessa.

Monikulttuuriset järjestöt tavoittavat ihmisiä

Monet toimijat tekevät tärkeää työtä yhdessä, jotta vieraskieliset saavat tietoa helposti poikkeusolojen aikana. Espoon kaupunki käynnisti huhtikuun alussa yleisen neuvontapuhelimen viidellätoista eri kielellä, yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Moniheli Katto-toiminta ylläpitää vieraskielistä Asumisneuvontachattiä yhdessä Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa, jotta maahanmuuttajat saavat helposti tukea asumiseen liittyviin ongelmiin myös koronaepidemian aikana.

Monikulttuurisilla järjestöillä on tärkeä rooli digitaalisten palveluiden korvatessa kasvokkain tapahtuvan toiminnan. Tulevaisuudessa monikulttuuristen järjestöjen toimintaa tullaan tarvitsemaan vieläkin enemmän. Toiminnan digitalisointi tavoittaa uusia ihmisiä, mutta etenkin monikulttuurisissa yhteisöissä se myös jättää monet ulkopuolelle. Jotkut ihmiset eivät ymmärrä suomenkielistä viestintää, ja jotkut eivät etsi tai löydä omankielistä viestintää, ja jotkut lukevat virheellistä tietoa omalla kielellään. Monikulttuuristen järjestöjen yhteydet heihin ovat todella tärkeitä vieraskielisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

Poikkeusaika vaatii luovuutta

Myös Monihelin jäsenjärjestöt ovat kohdanneet haasteita epidemian vuoksi ja ne ovat joutuneet miettimään uudenlaisia tapoja jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa. Nicehearts ry:n tyttö- ja naistoimintaa ja monien muidenkin järjestöjen toimintaa jatketaan nyt etäyhteyksin. Epidemia on vaikuttanut vakavimmin etenkin taide- ja kulttuurialan järjestöihin. Epidemia on kuitenkin myös ohjannut niitä keksimään uudenlaisia tapoja palvella kohderyhmiään. Yksi kiinnostava esimerkki on Kulttuurikeskus Ninhon perustama ideapankki ja aineistokokoelma KolibrÍDEA monikielisten lasten vanhemmille. Ideapankki sisältää listoja trendeistä, aktiviteeteista ja tapahtumista, jotka liittyvät lasten kirjallisuuteen, musiikkiin, taiteisiin, tieteeseen tai muihin ideoihin, joita voit toteuttaa kotona.

Niin kuin kaikkien syksyn tapahtumien, myös lokakuussa järjestettävän latinalaisamerikkalaisen elokuvafestivaalin Cinemaissin kohtalo epävarma. Siksi Cinemaissin järjestäjien on mietittävä vaihtoehtoisia toteuttamistapoja festivaalille etukäteen. Maailmanvaihdon toimintaa poikkeusolot vaikuttivat välittömästi. Eristäytyminen vaikeuttaa vapaaehtoistyön tekemistä Suomessa, joten Maailmanvaihto alkoi järjestää vapaaehtoisilleen etäkielikahviloita. Järjestöklubissa päästiin heti yhteistyön makuun, kun Cinemaissin edustaja tarjosi vapaaehtoistehtäviä Maailmanvaihdon vapaaehtoisille.

Myös Monihelin on mietittävä uusia tapoja toteuttaa omaa toimintaansa. Monihelin juuri alkaneissa Terkku- ja OmaPolku-hankkeissa jalkautuvan työn malli on tärkeä osa toimintaa. Jos poikkeusolot jatkuvat hankkeiden suunnitteluvaiheen jälkeen, on mietittävä sitä, voidaanko hankkeita toteuttaa nykyisissä olosuhteissa ja sitä, millä tavoin jo vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä onnistuttaisiin tavoittamaan. Hankkeiden ja monikulttuuristen järjestöjen välinen yhteistyö on tärkeää kohderyhmien tavoittamiseksi niin poikkeusolojen aikana kuin niiden jälkeenkin.

Moniheli Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä. Seuraavissa Järjestöklubeissa käsitellään miesten hyvinvointia (12.5.) sekä paikallisten järjestöjen kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia (2.6.). 

Löydät Monihelin tulevat tapahtumat tästä.

Cooperation is the key to the survival of small associations during and after exceptional times

The corona epidemic has shaken small associations properly. The future of many multicultural associations is uncertain in the rapidly changing circumstances. Twenty representatives of multicultural associations gathered at the Associations' Club organized by Moniheli to discuss remotely the challenges, future plans and solutions faced by the associations. 

The ongoing corona epidemic has brought challenges to the field of non-profit associations and many small multicultural associations are in a difficult situation. For this reason, joint networking sessions for multicultural associations are important. During these sessions associations get to meet each other, share their ideas and discuss opportunities for cooperation.

Small associations in particular are now very concerned about accessing funding and being able to operate in the future. Representatives of multicultural associations said they were concerned and stressed about the current situation, but most also felt hopeful. Umbrella organisations and networks must foster this idea of ​​a positive future and new opportunities and support organisations in their search for and implementation of new activities. One important form of action to be developed is the strengthening of the competence of multicultural associations as service providers. Multicultural associations have a lot of know-how that can be turned into paid services. Such activities must be supported.

This exceptional situation has had a largely negative effect on the work of multicultural associations. Still, the slowdown or freezing of activities also provides an opportunity to develop new forms of cooperation between multicultural associations. Deeper cooperation between associations is important for the continued operation of associations. Associations can cooperate, for example, by sharing information, holding joint events, organizing joint activities, and developing and implementing joint projects. When there is less money to be distributed, joint projects have a better chance of receiving funding in the future as well.

Multicultural organisations reach people

Many actors do important work together to make it easy for foreign speakers to access information during exceptional circumstances. At the beginning of April, the City of Espoo launched a general helpline in fifteen different languages, in co-operation with various organizations. Moniheli's Katto-program upholds a foreign-language chat counseling on housing issues with Sininauhasäätiö and No Fixed Abode NGO so that immigrants get support in solving their housing problems also during the corona epidemic. 

Multicultural associations have an important role to play when digital services replace face-to-face activities. In the future, the activities of multicultural associations will be even more needed. The digitalisation of activities reaches new people, but especially in multicultural communities it also excludes many. Some people do not understand communication provided in Finnish, some do not search or find communication in their own language, and some read incorrect information in their own language. The connections between multicultural associations and these people are really important in ensuring the safety and well-being of foreign-language speakers.

Exceptional times require creativity 

Moniheli's member associations have also faced challenges due to the epidemic and have had to think of new ways to continue operating in these exceptional circumstances. Nicehearts ry's activities for girls and women and the activities of many other associations continue remotely. Organizations and associations working in the fields of art and culture have been hit particularly hard by the epidemic. However, the epidemic has also led them to come up with new ways to serve their target groups. One interesting example is an idea bank and collection of cultural resources called KolibrÍDEA meant for the parents of multilingual children. The idea bank includes trends, activities and events which are mainly related to children’s literature, music, arts, sciences and other challenging ideas that you can make at home.

As with all the events of the autumn, the fate of the Cinemaissi Latin American Film Festival in October is uncertain. Therefore, the organizers of Cinemaissi must think in advance of alternative ways of implementing the festival. The operation of Maailmanvaihto was immediately affected by the exceptional circumstances. Social distancing makes it difficult to volunteer in Finland, so Maailmanvaihto began to organize remote language cafés for its volunteers. The Associations' Club got a taste of collaboration when a Cinemaissi representative offered to give volunteer assignments to Maailmanvaihto's volunteers.

Moniheli also needs to think of new ways to carry out its own activities. In Moniheli's newly started Terkku- and OmaPolku-projects, outreach work is an important part of the operation. If these exceptional circumstances persist also after the project planning phase, it is necessary to consider whether the projects can be implemented in the current circumstances and how the target groups that are already difficult to reach can be reached. Cooperation between projects and small multicultural associations is important to reach target groups both during and after these exceptional circumstances.

Moniheli's Associations' Club offers to member associations a space to network and learn about services and topics supporting association work through expert talks. The next Associations' Clubs are about men's health (12.5.) and local organisations' opportunities for international cooperation. 

Read more about Moniheli's events here.