Terkku- hankkeessa mukana olleiden opiskelijoiden ensimmäinen blogikirjoitus on nyt luettavissa!

19.4.2021

(Scroll down for English)


Olemme osana Terkku- hanketta

Olemme kolme terveydenhoitajaopiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja osana kevään 2021 Terkku- hanketta. Terkku-hankkeen tavoitteena on kehittää jalkautuvan työn mallia ja antaa tietoa matalalla kynnyksellä tarttumattomista taudeista maahanmuuttajille. Hanke on STEA:n rahoittama. Järjestämme verkkotapahtuman yhteistyössä Suomi-Venäjä seuran kanssa, jossa on aiheena lasten II-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisy ja lasten lihavuuden puheeksi ottaminen ja sen haasteet. Tavoitteenamme on saada asiantuntijoiden avulla Suomessa asuville venäläisten lasten vanhemmille tietoa lasten ja nuorten ylipainoista sekä sen haitoista, kuten II-tyypin diabeteksesta.


Vanhempana voit vaikuttaa lapsesi hyvinvointiin

Ylipaino vaikuttaa lapsen elämään monella eri tavalla. Ruutuajan lisääntymisellä on huolestuttava vaikutus lasten ja nuorten painon kehitykseen. Terveellinen ruokavalio sekä riittävä liikunta ehkäisevät painon nousua. 


Lasten ja nuorten lisääntynyt ylipainoisuus

Muutaman viime vuosikymmenen aikana on noussut huolestuttava ilmiö lasten ja nuorten ylipainoisuuden lisääntymisestä. 2–16-vuotiaista pojista 23–27 % ja tytöistä 13–19 % ovat ylipainoisia. Lasten ylipainoisuus jatkuu yleensä aikuisikään asti ja jopa 9/10 ylipainoisesta teini-ikäisestä tulee olemaan ylipainoisia myös aikuisiällä. Tämän vuoksi olisi tärkeää auttaa lasta pääsemään normaalipainoiseksi. Parhaiten lasten painonhallinnassa pystyvät auttamaan lasten ja nuorten vanhemmat. 

Lapsi ja nuori lihoo samalla tavalla kuin aikuinen, josenergiaa saadaan enemmän kuin sitä kulutetaan. Yleisimmät syyt tähän yhtälöön ovat huonot ruokailutottumukset sekä lisääntynyt ruutuaika, joka johtaa usein liikunnan vähenemiseen. 

Lapsilla ja nuorilla ylipainosta aiheutuvia haittoja on monia, kuten erilaiset sairaudet, joita ovat esimerkiksi II-tyypin diabetes, metabolinen- eli aineenvaihdunnan oireyhtymä ja kohonnut verenpaine. Lapsilla ja nuorilla heidän suuri kokonsa voi aiheuttaa kömpelyyttä, joka rajoittaa leikkeihin ja urheiluun osallistumista. Ylipainoiset lapset voivat joutua helposti kaveriporukan ulkopuolelle ja he ovat normaalipainoisia lapsia useammin kiusaamisen kohteina.


Hyvillä valinnoilla kohti parempaa terveyttä

Kasvavien lasten ja nuorten ylipainoa hoidetaan niin, että ruokailutottumukset muutetaan terveellisiksi ja liikuntaa lisätään. Lapsilla ei käytetä dieettejä, koska myöhemmin lapsella pituuskasvu korjaa ylipainon.  Lapsen kuullen ei pidä puhua laihduttamisesta, koska se saattaa lisätä vaaraa sairastua vanhempana syömishäiriöihin. 

Lapsen ylipainon korjaamisessa tavoitteena on vähentää ruoista ja juomista saatuja kaloreita tarjoamalla normaalia ruokaa, joka on vähäkalorisempaa. Tavoitteena on säännölliset ateriarytmit lautasmallin mukaan. Sopiva määrä lapsille ja nuorille on 4–6 ateriaa päivässä. Tärkeä periaate on, että vanhemmat vastaavat siitä, mitä lapsi syö, mutta lapsi saa itse päättää, paljonko hän milläkin aterialla syö. 

Lasten liikunnassa ensisijainen päämäärä on vähentää istumista ja lisätä aktiivisuutta, kuten vähentämällä lapsen ruutuaikaa.


Ruutuajalla vaikutusta lasten ylipainoon

Ruutuaikaa tulisi olla päivässä maksimissaan 2 tuntia. Kun istuminen vähenee, liikkuminen lisääntyy. Lapset oppivat liikuntatottumukset jo varhain. Vanhempien oma liikunnallinen esimerkki antaa lapsille pohjan liikunnallisten elämäntapojen syntyyn. Vanhempien ja kasvattajien on tärkeää viedä lapsi tutustumaan erilaisiin ulkoiluympäristöihin, kuten metsään ja puistoihin. Lapsen tulee antaa ikätasonsa mukaan itse tutustua lähiympäristöönsä kokeillen ja keksien erilaisia liikkumistapoja. Tärkeää on antaa lapsen kulkea omin jaloin ja päästä tekemään omin käsin.


Liikkuuko lapsesi tarpeeksi?

Alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua joka päivä vähintään 3 tuntiamahdollisimman monipuolisesti. Päivässä pitäisiolla 1 tunti vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta, esimerkiksi hippaleikkejä, uintia tai hyppimistä ja 2 tuntia reipasta ulkoilua tai kevyempää liikkumista, kuten kävelyä tai keinumista.  7–18-vuotiaan lapsen suositus on liikkua vähintään 1,5–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.

Vanhemmilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lapsensa ja nuorensa terveyteen ja tulevaisuuteen. Nuorena opituilla terveellisillä elämäntavoilla on vaikutusta läpi elämän.


Olemme osana Terkku- hanketta

Olemme kolme terveydenhoitajaopiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja osana kevään 2021 Terkku- hanketta. Terkku-hankkeen tavoitteena on kehittää jalkautuvan työn mallia ja antaa tietoa matalalla kynnyksellä tarttumattomista taudeista maahanmuuttajille. Hanke on STEA:n rahoittama. Järjestämme verkkotapahtuman yhteistyössä Suomi-Venäjä seuran kanssa, jossa on aiheena lasten II-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisy ja lasten lihavuuden puheeksi ottaminen ja sen haasteet. Tavoitteenamme on saada asiantuntijoiden avulla Suomessa asuville venäläisten lasten vanhemmille tietoa lasten ja nuorten ylipainoista sekä sen haitoista, kuten II-tyypin diabeteksesta.

Kirjoittajina toimivat lähihoitajataustaiset uuteen ammattiin pian valmistuvat terveydenhoitajaopiskelijat. Taustalla meillä on useamman vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta monipuolisesti erilaisista työpaikoista. Olemme kiinnostuneita lasten- ja nuorten hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä.


Essi Mecklin, Petra Rotso ja Sara Taulasto

The first blog post from the students of Terkku-project is now available!

We are part of the Terkku project

We are three nursing students from Diaconia University of Applied Sciences and as part of the Terkku project in spring 2021. The aim of the Terkku project is to develop a model of reach out- work and to provide information to immigrants at a low threshold about non- contagious diseases. Terkku- project is funded by STEA. We organize an online event in cooperation with the Finland-Russia Society on the prevention of type II diabetes in children and the raising of children's obesity and its challenges. With the help of experts, our goal is to inform parents of Russian children living in Finland about overweight children and adolescents and its harms, such as type II diabetes.


As a parent, you can influence your child's well being

Obesity affects a child's life in many different ways. The increase of screen time has a worrying effect on the development of the weight of children and adolescents. A healthy diet, as well as adequate exercise, prevent weight gain. 


Increased obesity among children and adolescents

Over the past few decades, a worrying phenomenon has arisen of an increase in obesity among children and young people. Between 23% and 27% of boys aged 2 to 16 and 13-19% of girls are overweight. Children's obesity usually persists until adult age and up to 9/10 overweight teenagers will also be overweight in adult age. Therefore, it is important to help the child reach normal weight. Parents of children and adolescents are best placed to help with children's weight management. 

A child and a young person gain weight in the same way as an adult if more energy is obtained than is consumed. The most common reasons for this equation are poor eating habits, as well as increased screen time which often leads to reduced physical activity.  There are many disadvantages caused by obesity in children and adolescents such as various diseases for example type II diabetes, metabolic syndrome and hypertension. In children and adolescents, their large size can cause clumsiness that restricts participation in play and sports. Overweight children can easily be excluded from a group of friends and are more often the targets of bullying than normal weight children.


With good choices towards better health

Overweight in growing children and adolescents is treated in such a way that eating habits are changed to healthy and physical activity is increased. No diets are used in children, because later in the childhood - height growth corrects overweight.  In front of a child, there should be no talk of losing weight as this may increase the risk of developing eating disorders as a parent. 

In order to correct a child's obesity, the goal is to reduce calories from food and drink by providing normal food that is less calorie-like. The goal is to have regular meal rhythms according to the plate model. The appropriate number for children and adolescents is 4-6 meals per day. An important principle is that parents are responsible for what the child eats, but it is up to the child to decide how much he or she eats at which meal. 

In children's physical activity, the primary goal is to reduce sitting and increase activity, such as reducing the child's screen time.


Screen time affects children's overweight

The maximum screen time per day should be 2 hours. As sitting decreases, movement increases. Children learn exercise habits early on. Parents' own physical example gives children a basis for creating physical lifestyles. It is important for parents and educators to take the child to explore various outdoor environments, such as forests and parks. According to their age level, the child must be allowed to familiarize themselves with their surroundings by experimenting and inventing different ways of movement. It is important to allow the child to walk on his own two feet and to be able to do it with his own hands.


Is your child moving enough?

Children under school age should exercise for at least 3 hours every day as diversely as possible. A day should have 1 hour of high-speed physical activity, such as tag games, swimming or jumping, and 2 hours of brisk outdoor activities or lighter exercise, such as walking or swinging.  A child between the ages of 7 and 18 is recommended to move at least 1.5–2 hours a day in a versatile and age-appropriate manner.

Parents have a lot of opportunities to influence the health and future of their children and young people. Healthy lifestyles learned at a young age have an impact throughout life.


We are part of the Terkku project

We are three nursing students from Diaconia University of Applied Sciences and as part of the Terkku project in spring 2021. The aim of the Terkku project is to develop a model of reach out- work and to provide information to immigrants at a low threshold about non- contagious diseases. Terkku- project is funded by STEA. We organize an online event in cooperation with the Finland-Russia Society on the prevention of type II diabetes in children and the raising of children's obesity and its challenges. With the help of experts, our goal is to inform parents of Russian children living in Finland about overweight children and adolescents and its harms, such as type II diabetes.

The authors are public health nurse students from a practical nurse background who will soon graduate to the new profession. We have several years of work experience in the social and health care sector from a wide range of jobs. We are interested in the well-being of children and young people and its development.


Essi Mecklin, Petra Rotso ja Sara Taulasto