Monihelin toiminnanjohtaja piti kumppanuuspäivän avauspuheenvuoron

21.1.2021

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelman ensimmäinen kumppanuuspäivä järjestettiin verkossa torstaina 21.1.2021. Moniheli osallistui kumppanusohjelman valmisteluun sen sparrausryhmässä vuoden 2020 aikana, ja nosti erityisesti keskusteluissa kolmannen sektorin monikulttuuristen toimijoiden osallisuutta ja toimijuutta kotoutumsprosessissa sekä niiden osaamisen tunnistamista ja hyödyntämistä kotoutumisen tukevissa palveluissa. 

Voit lukea Monihelin toiminnanjohtajan Abdirahim Husseinin kumppanuuspäivän avauspuheenvuoron alta.

Jos et vielä ole tutustunut kumppanuusohjelmaan, lisätietoa löytyy tästä

Monihelin toiminnanjohtajan/ Moniheli's Executive Director Abdirahim Husseinin

The first partnership day of the Ministry of Economic Affairs and Employment's new partnership programme for integration was held on Thursday, January 21st 2021. Moniheli took part in the programme's preparation as part of its sparring group throughout 2020, and raised up particularly the participation and agency of multicultural actors of the third sector, as well as the recognition and use of their competences in services supporting integration.

You can read below the event's opening remarks presented by Abdirahim Hussein, Moniheli's Executive Director. 

Read more about the partnership programme here


Arvoisat kumppanuuspäivän osallistujat!   

Hyvät ystävät,  

Haluan puhua teille kumppanuudesta.

Kun puhun kumppanuudesta, puhun ihmissuhteista ja erityisesti siitä, miten hyvä kumppanuus toimii.   

Hyvä kumppanuus on ystävyyttä, pitkäjänteisyyttä, huolenpitoa ja kiinnostusta siihen, mitä kumppani tekee. Se tarkoittaa tasa-arvoista, keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaan suhdetta, jossa uskalletaan kohdata ja käsitellä vaikeita asioita.

Kumppanuutta ei synny ilman luottamusta, kommunikointia ja kohtaamista. Kumppanuudessa arvostetaan kumppanin osaamista ja näkemystä myös silloin, kun olemme eri mieltä. Ja aina kun olemme eri mieltä, pyrimme löytämään kompromissin. Se voi tarkoittaa, että minä tingin tavoitteistani tai sitä, että löydämme jonkun kolmannen tien. Tavallisessa elämässä ja arjessa on harvoin vain yksi oikea vastaus.  

Luottamus heijastuu meistä ja se on yleensä helppo tunnistaa, kun sitä saa osakseen. Luottamus on myös edellytys sille, että voi antaa palautetta ilman pelkoa seurauksista. Mahdollisuus rakentavaan keskusteluun on monin tavoin keskinäisen luottamuksen mittari. Sellainen kumppanuus on kullan arvoista. Sitä minä toivon ja tarvitsen, jotta voisin kehittyä ja jotta Moniheli voisi kehittyä.  

Moniheli edustaa erityisellä tavalla muutosta. Yhteiskuntamme on monien muutosten keskellä ja se herättää aina muutosvastarintaa. Me näemme sitä paljon ja hyvin eri muodoissa. Tämä perustuu enemmän pelkoon kuin faktaan. Muutos vie mukanaan vanhaa, mutta tuo aina myös uutta, joka horjuttaa totuttuja arjen piirteitä ja samalla turvallisuuden tunnetta.   

Myös kumppanuusohjelma tarkoittaa muutosta toiminnan muotoihin. Meidän kaikkien pitää pystyä kehittymään. Meidän kaikkien tulee tarkastella omia ennakko-oletuksiamme kriittisesti, jotta pääsemme aitoon ja tasa-arvoiseen kumppanuuteen.  

Kotouttamistyötä tekeviä viranomaisia sitovat byrokratia, lait ja säädökset. Muutokset ovat hitaita ja riippuvat poliittisista päätöksistä. Myös kolmatta sektoria koskevat lait ja säädökset, mutta muutoin olemme usein joustavia ja ketteriä. Ainakin omasta mielestämme.  

Järjestöt voivat helposti muuttaa suunnitelmiaan, kuten pandemiavuosi 2020 on kaikille osoittanut. Tavoitamme myös kohderyhmiä hyvin nopeasti ja eikä toimintaamme ole sidottu viraston aukioloaikoihin. Yhä useammat järjestöt tarjoavat palveluja myös viikonloppuisin ja arki-iltaisin koulun tai työn jälkeen. Hyvää esimerkkiä näyttävät Monihelin jäsenjärjestöt, jotka tarjoavat iltapäiväkerhoja, läksytukea, urheilua, kielten opiskelua ja toimintaa kulttuurin parissa.   

Kolmas sektori tekee työtä sellaisella alueella ja tavoilla, joihin viranomaisilla ei ole käytännön mahdollisuuksia eikä viranomaisilta sitä voi myöskään kohtuuden nimessä vaatia. Kolmas sektori tunnistaa, ehtii ja joustaa, koska yksiköt ovat pieniä ja toimenkuvat leveitä.   

Kolmas sektori löytää ne kipupisteet ja avuntarpeet, joita kotoutuvat ihmiset ja perheet eivät osaa julkiselle toimijalle lausua. Emme mekään tietenkään tässä työssä täydellisiä ole. On silti selvää, että ilman kolmannen sektoria Suomi voisi huonommin. Tämä työ on niin tarpeellista, että väitän sen olevan välttämätöntä ja korvaamattoman arvokasta.   

Tänä lyhyenä aikana, kun olen ollut Monihelin toiminnanjohtaja, olen kiinnittänyt huomiota tärkeisiin asioihin, joista meidän on syytä yhdessä keskustella ja mahdollisimman pian.   

Osa näistä ihmisisistä, jotka tekevät valtavan työmäärän, uhrautuvat muiden puolesta eivät voi hyvin. Tämä on yksi suuri huoli, johon meidän pitäisi pystyä yhdessä vaikuttamaan. 

Asioita on useita: esimerkiksi yksinäisyys, työn kuormittavuus, taloudellinen ahdinko ja arvottomuuden tunne. Jokainen näistä on tärkeä.   

Moniheli auttaa voimiensa mukaan. Me korostamme jäsenillemme yhdessä tekemisen tärkeyttä ja osaamisen jakamista. Missä muualla vaikkapa intialainen, nigerialainen, kamerunilainen, virolainen, ruandalainen, somalialainen, suomalainen, italialainen, palestiinalainen ja britti tekevät yhteistyötä? Esimerkillä kykenemme osoittamaan jäsenjärjestöillemme, että rajat ylittävä yhteistyö on paitsi mahdollista, myös palkitsevaa ja tehokasta. Monihelissä yhdenvertaisuus ja moninaisuus näkyy jokaisessa työpäivässä.  

Yhteiskuntaan voi päästä mukaan osallistumalla järjestötoimintaan joko rivijäsenenä tai kouluttajana. Koulutuksen järjestäminen muille on antanut monille järjestötyötä tekeville syvällisen käsityksen yhteiskuntamme toimintamalleista. Työskentely Monihelin jäsenjärjestöissä on myös kotoutumista näille työntekijöille itselleen.   

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on hyvä kotoutumisen mittari. Usko demokraattiseen päätöksentekoon on monille maahanmuuttajille vierasta. Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin kertoo jotain erityisen positiivista.  

Monihelin järjestämä Kaikkien Vaalit -kampanja on hyvä esimerkki viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyöstä. Kampanjan jälkeen Suomen maahanmuuttajataustaisen väestön äänestysprosentti kuntavaaleissa nousi yli noin 10 %sta 23 prosenttiin 2012–2017 välisenä aikana. Tämä kampanja toteutettiin onnistuneesti Opetusministeriön, Monihelin ja sen jäsenjärjestöjen kanssa.   

Tällaisia ja muita toimintamalleja meidän tulee löytää. Tätä työtä pitää jatkaa.   

Mutta se ei riitä. Me emme yksin kykene vastaamaan kaikkiin avunhuutoihin ja ongelmiin. Kaikkien panosta tarvitaan. Siksi me olemme täällä nyt.  

Me haluamme tarjota apuamme, jotta opettajat, te-toimiston asiantuntijat, KELA:n virkamiehet, sosiaalitoimi sekä myös näihin asioihin linjauksia tekevät virkamiehet onnistuisivat työssään tehokkaammin. Mutta kuten esimerkkini kuvaa, tarvitsemme aitoa vastavuoroisuutta ja yhteistyömalleja.

Tänään olemme täällä Kumppanuusohjelman puitteissa aloittamassa tätä työtä yhdessä.  

“Kuuleha sie virkahenkilö, missä sie tarvihet hyvää kumppania? Täs siul on sellane!”