OmaPolku-hanke: Kohti koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuutta

10.2.2021

(In English below)

Nivelvaihe tarkoittaa siirtymävaihetta peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen välillä. Nivelvaiheen katsotaan olevan tärkeä vaihe nuorelle hänen ottaessaan ensimmäisen askeleen polullaan kohti tulevaisuuden unelmiaan. Helsingin kaupungin tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret kohtaavat kuitenkin siirtymävaiheessa enemmän haasteita kuin valtaväestöön kuuluvat nuoret. Vieraskielisistä nuorista suurempi osa ei saa opiskelupaikkaa toisen asteen koulutuksessa verrattuna suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuviin nuoriin. Toisen asteen koulutukseen siirtymisen sijaa monet vieraskieliset nuoret siirtyvät peruskoulutuksensa jälkeen 10. luokalle tai valmistelevaan koulutukseen eivätkä suoraan toisen asteen koulutukseen, jonka kautta he voisivat suorittaa tutkinnon ja saada kelpoisuuden jatko-opintoihin.

Lähde: Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä, Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksia 2020: 5, p. 32

Saman luokka-asteella opiskelevien vieraskielisten nuorten joukossa on eroja liittyen maahanmuuton ajankohtaan, maahanmuuton syihin, syntymämaihin, etnisiin ryhmiin, kieleen ja kulttuuriin. Toisen sukupolven maahanmuuttajanuoret sopeutuvat keskimäärin paremmin suomalaiseen koulujärjestelmään. Esimerkiksi toisen polven maahanmuuttajanuoret siirtyvät lukioihin enemmän kuin ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret. Toisen sukupolven maahanmuuttajanuoret suorittavat myös tutkinnon useammin kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuoret. On positiivinen ilmiö, että koulutustaso paranee sukupolvien myötä. OmaPolku-hankkeen tavoitteena on kuitenkin kunnianhimoisesti parantaa koulutuksen yhdenvertaisuutta Suomessa nuorten maahanmuuton sukupolvesta riippumatta.

Suomi on tunnettu korkealaatuisesta koulutusjärjestelmästään ympäri maailmaa. Vanhempien roolilla perheessä on kuitenkin suuri vaikutus nuorten menestykseen kouluelämässään. Aiemmin mainitun tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat kuitenkin usein vaikeuksia keskustella vanhempiensa kanssa. Tämä on haaste, johon OmaPolku-hanke kokee tärkeänä tuoda muutosta. Hanke järjestääkin vertaistukitoimintaa, kuten vertaisryhmä, pop-up infoja sekä yksilöllistä vertaistukea ja neuvontaa. Hankkeen vertaisohjaajat ohjaavat näitä toimintoja äidinkielellään ja tekevät parhaansa parantaakseen maahanmuuttajien vanhempien tietämystä Suomen koulutusjärjestelmästä, kannustaakseen vanhempia keskustelemaan nuorten kanssa ja jakaakseen hyviä käytäntöjä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. OmaPolku-hanke uskoo, että vertaistukitoiminnan avulla yhä vähemmän maahanmuuttajataustaisia nuoria jää koulutusjärjestelmän ulkopuolelle.Jos haluat tehdä yhteistyötä kanssamme tällaisen vertaisryhmän järjestämiseksi, voit ottaa yhteyttä OmaPolku-projektin koordinaattoriin Arim Leehen.
+358 (0)50 543 5456
arim.lee@moniheli.fi


Listätietoa hankkeesta: www.moniheli.fi/omapolku/

Facebook: @OmaPolkuproject

The transitional phase (nivelvaihe) refers to the educational transition phase between comprehensive school and upper secondary school. It is considered to be an important phase for young people to take a first step on their paths towards their future dreams. However, according to the research from the city of Helsinki, young people with an immigrant background face a harder challenge in their transitional phase. Larger percentage of foreign-language speaking youths are not chosen for any upper secondary education compared to that of native-language speaking youths. Instead, many of foreign-language speaking youths pass to the 10th grade or preparatory trainings after their basic education not directly to upper secondary education through which they can earn a degree and an eligibility for further studies.

Source: Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä, Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksia 2020: 5, p. 32

Among the foreign-language speaking youths in the same grade, there is difference based on immigrant generations, reasons for immigration, countries of birth, ethnicities, languages, and cultures. Speaking of the generational difference, the second-generation immigrant youths adapt to the Finnish school system and culture better. For instance, the second-generation immigrant youths pass to high schools more than the first-generation immigrant youths. The second-generation immigrant youths complete the degree more than the first-generation immigrant youths. It is a positive phenomenon that the educational achievement gets better through generations. However, OmaPolku project ambitiously aims to improve educational equality in Finland regardless of young people’s immigrant generations.

Source: Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä, Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksia 2020: 5, p. 37

Finland is well known for its high-quality education system around the world. However, the role of parents in family has a big influence on young people’s success in their school life. Young people with a foreign background often experience difficulties to have a conversation with their parents according to the same research. This is the niche which OmaPolku project finds to be important to bring positive changes in. The project organizes peer support activities such as peer group, pop-up info and individual peer support and counselling. The project’s peer tutors provide these activities in their mother tongue and do their best to improve immigrant parents’ knowledge on the Finnish education system, encourage parents to talk with their young people and share good practices of communication between home and school. With the help of our peer support activities, OmaPolku project believes that less and less young people with an immigrant background would feel left outside of the education system in the end.

If you want to cooperate with us to organize a peer group, you can contact Arim Lee, the project coordinator of OmaPolku project.
+358 (0)50 543 5456
arim.lee@moniheli.fi


More information about the project: www.moniheli.fi/omapolku/

Facebook: @OmaPolkuproject