[OmaPolku-hanke] Maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välisen yhteistyön kehittäminen on alkanut!

22.4.2021

OmaPolku-hanke järjesti viikko sitten ensimmäisen yhteistyöfoorumin maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yhteistyöfoorumiin osallistui maahanmuuttajataustaisia nuoria, maahanmuuttajavanhempia, opinto-ohjaajia, maahanmuuttajajärjestöjen edustajia sekä muita kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen liittyviä asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Olimme hyvin iloisia ensimmäisen yhteistyöfoorumin tuloksista ja myös osallistujat antoivat yhteistyöfoorumista hyvää palautetta! Osallistujien mielestä yhteistyöfoorumin avulla tunnistettiin maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välisen yhteistyön tärkeitä kehittämiskohteita sekä löydettiin hyviä kehittämisideoita ja ratkaisumalleja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyöfoorumissa syntyneet hyvät kehittämisideat ja ratkaisumallit saadaan vietyä myös käytännön tasolle mm. OmaPolku-hankkeen omakielisen vertaistoiminnan avulla. Osallistujat kokivat myös, että yhteistyöfoorumin avulla opinto-ohjaajien ja maahanmuuttajavanhempien välinen yhteistyö kehittyy, ja sen myötä nuoret saavat paremmin tukea peruskoulun jälkeisen koulutuspolun valinnassa.

OmaPolku-hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa. Yksi hankkeen tavoitteista on kehittää maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan. Voit lukea lisää OmaPolku-hankkeesta ja yhteistyöfoorumeista täältä: https://www.moniheli.fi/omapolku/

Yhteistyöfoorumit jatkuvat ensi syksynä aina vuoden 2022 loppuun asti. Sitä ennen hyödynnämme ensimmäisessä yhteistyöfoorumissa syntyneitä hyviä kehittämisideoita ja lähdemme viemään niitä käytännön tasolle!

One week ago OmaPolku project organized the first cooperation forum to develop cooperation between immigrant parents and study counsellors. The cooperation forum was attended by young people from immigrant backgrounds, immigrant parents, study counsellors, representatives of immigrant organizations and other experts and stakeholders involved in the development of the home-school cooperation.

We were very pleased with the results of the first cooperation forum and the participants also gave us good feedback about the cooperation forum! In the opinion of the participants, the cooperation forum identified important areas for developing cooperation between immigrant parents and study counsellors and found good development ideas and solutions for developing cooperation. The current development ideas and solutions created in the cooperation forum can also be taken to a practical level, for example through the OmaPolku project's peer group activities in own languages. The involved participants also felt that the cooperation forum would help to develop cooperation between study counsellors and immigrant parents, and this will give young people better support in choosing an education path after the comprehensive education.

The project's primary purpose is that young people with an immigrant background would find upper secondary education after the comprehensive education, which better suits their strengths and interests and that they would receive the support they need in choosing an educational path. One of the project’s aims is to develop the interaction and cooperation between immigrant parents and study counsellors when the young people plan and choose their path after the comprehensive education. You can read more about the OmaPolku project and cooperation forums here: https://www.moniheli.fi/omapolku/

The cooperation forum will continue next autumn until the end of the year 2022. In the meantime, we will take advantage of the good development ideas created at the first cooperation forum and take them to a practical level!