Jäsenjärjestö, hae Moniheli-avustusta toiminnallesi 31.3. mennessä!

17.2.2021

Mikä on Moniheli-avustus?

Vuonna 2021 Moniheli jakaa 85 000 euroa pienavustusta jäsenjärjestöjensä projekteihin ja toimintaan maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten kotoutumisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseksi, eri ryhmien välisten hyvien suhteiden edistämiseksi, ja innovatiivisten kotoutumista edistävien toimintamuotojen kehittämiseksi. Samalla avustuksen hakuprosessi tukee jäsenjärjestöjen projektisuunnittelu- ja projektihallintataitojen kehittymistä.

Miten hakea?

Vuonna 2021 avustusta voi hakea 15.2.2021 - 31.3.2021 klo 23.59. Avustuspäätökset tehdään huhtikuussa 2021. Avustuksen käyttöaika on loppukeväästä 2021 alkusyksyyn 2022.

Avustusta voivat hakea järjestöt, jotka

  • liittyivät jäsenjärjestöiksi viimeistään joulukuussa 2020, ja
  • eivät saa muuta avustusta STEAlta.

Avustussumma on 500 - 8 000 euroa riippuen projektin sisällöstä.

Jos järjestösi on oikeutettu hakemaan avustusta, lue ensin hakuopas huolellisesti Jäsensivuilla ja tutustu hakulomakkeen kysymyksiin. Ohjeet Jäsensivuihin kirjautumiseen löytyvät tästä. Jos sinulla on vielä jotakin kysyttävää, vastaamme kysymyksiin kyselytunnissa verkossa tiistaina 23.2. klo 17! Suosittelemme myös hakijoita keskustelemaan meidän kanssa projekti-ideastaan ennen hakemista. 

Jos järjestösi ei ole oikeutettu hakemaan avustusta, ja haluat tietää enemmän Monihelin palveluista järjestöille, lue lisää tästä. Jos haluat liittyä Moniheliin jäseneksi, voit lukea lisää ja täyttää lomake tästä.

Millaiseen toimintaan voi järjestö saada Moniheli-avustusta?

Vuonna 2020 Moniheli jakoi jäsenjärjestöilleen yhteensä 76 000 euroa avustusta toiminnalleen ja pienmuotoisille projekteille. Niiden toteutus jatkuu vuonna 2021, koska projektien aikatauluja ja toimintamuotoja piti muuttaa COVID-19-tilanteen vuoksi.

Vuodelle 2021 Moniheli odottaa erityisesti projekti- ja toiminta-ideoita, jotka ottavat huomioon COVID-19-tilanteen vaikutuksia erilaisille haavoituville ryhmille, kuten nuoret opinnoissaan tai ikäihmiset, tukevat työtä etsiviä aikuisia maahanmuuttajataustaisia miehiä, tai edistävät maahan muuttaneiden mielen hyvinvointia ylipäänsä. Kannustammme pohtimaan yhteistyötä eri toimijoiden ja myös Monihelin eri hankkeiden ja toimintojen kanssa näiden aiheiden parissa, minkä kanssa kukin toimii. 

Vuonna 2020 naiset, perheet ja nuoret olivat projektien merkittävimpiä kohderyhmiä, ja projektien toimintaan kuului laajaa kirjo teemoja ja aiheita. Lue lisää viime vuoden saajista ja projekteista uutisestamme. Voit myös tutustua vuonna 2020 avustuksen saaneiden projekteihin verkossa #MoniheliTukee ja #SupportedByMoniheli -hashtagien kautta sekä Monihelin omissa somekanavissa.

Member association, apply for the Moniheli Grant for your activities by March 31st!

What is the Moniheli Grant?

In 2021, Moniheli will grant 85 000 euros to its member associations’ projects and activities aiming at supporting the integration, participation and wellbeing of first- and second-generation immigrants, improving ethnic relations, and developing innovative approaches to integration work. At the same time, the application process supports the project planning and project management skills of Moniheli’s member associations.

How to apply?

In 2021, the application time is February 15th to March 31st at 23:59. The funding decisions will be announced in April 2021. Funding granted in 2021 can be used from the end of the spring of 2021 to the autumn of 2022.

To apply for a grant in 2021, an association must:

  • have joined Moniheli as a member association at the latest in December of 2020, and
  • not receive other funding from STEA.

Grants can range from 500 to 8 000 euros depending on the contents of the project.

If your association is eligible to apply for the grant, please first read the Application Guide and have a look at the Application Form and budget form on our Member Pages. You can find instructions to reset your password here. If you have any questions about applying after reading the guide and form, come and ask them at our online Q&A session on February 23rd at 17!

If you are not eligible to apply and would like to get to know about the Moniheli's services to associations, read about it at this link. If you are interested in becoming a member of Moniheli, you can read more about it and fill out the form at at this link.

What kind of activities can be funded by the Moniheli Grant?

In 2020, Moniheli has granted 76 000 € to its member associations to be used for small projects. The implementation of these projects is continuing in 2021 due to the COVID-19 situation.

For 2021, Moniheli is hoping to see project and activity ideas that take into account the effect of the COVID-19 situation on different vulnerable groups, such as the youth in their studies or seniors; that support migrant-background jobseeking men, or support the mental wellbeing of migrant-background groups in general. We strongly encourage applicants to consider cooperation with different organisations as well as with Moniheli's own projects and activities in conenction with the topics that each is working on.  

In 2020, women, families and the youth were the most common target groups, and the project activities touch on a wide variety of themes and issues. The list of all the grant recipients in 2020 and their projects can be found at our news page. You can get familair with the projects funded in 2020 also by searching with the hashtags #SupportedByMoniheli and #MoniheliTukee as well as through Moniheli's own social media channels