10.10. on maailman mielenterveyspäivä, lue vinkkejä mielenterveyden edistämiseen järjestötoiminnassasi

10.10.2020

Tämän syksyn toinen Järjestöklubi pidettiin verkossa 6. lokakuuta. Tällä kertaa keskityimme mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin 10. lokakuun maailman mielenterveyspäivän kunniaksi.

Mielenterveys on arka aihe, josta voi olla vaikea puhua. Suomessa joka neljäs henkilö kokee vuoden aikana jotakin mielenterveyden häiriöt.

Mutta mistä oikein puhutaan? 

Kun mielenterveydestä puhutaan tässä tekstissä, se ei tarkoita mielenterveyssairausta. Suurin osa ihmisistä kokee jossain vaiheessa mielenterveysongelmia, kuten stressiä työstä tai syvä suru läheisten menetyksestä, jotka voivat aiheuttaa mm. unen tai ruokahalun puute. Sitä vastoin vain 3% väestöstä kärsii mielensairaudesta elämässään. Omasta ja muiden mielenterveydestä huolehtiminen ei tarkoita, että olisit sairaana. Se on jokaiselle tärkeää, samalla kuin terveelliset ruokavalinnat ja liikunta ovat tärkeitä fyysiselle terveydelle. 

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. (WHO 2013).

Miten voimme edistää omaa ja yhteisömme mielenterveyttä? 

Vaikka työmme kolmannella sektorilla on palkitsevaa, monet työntekijät kokevat usein stressiä. On tärkeää pitää huolta itsestämme! Mitä voimme tehdä, kun tunnemme stressiä? Pysähdy hetki ja kuuntele omaa kehoasi. Onko tullut fyysisiä muutoksia, kuten pää- tai selkäkipua? Ole ystävällinen itsellesi! Pidä tauko työssäsi ja tee jotakin, mitä rentouttaa sinua, kuten ystävien kanssa tapaamista, liikuntaa tai nukkumista. Entä kun näet kollegoita, jotka vaikuttavat väsyneiltä tai stressantuneilta? Hyvä vinkki Mieli ry:n Mios-projektin Melis Arilta on kysyä "mitä kuuluu?” ja aidosti kuunnella vastausta. Älä tuomitse, vaan kannusta heitä lepäämään. Jos he kuitenkin näyttävät olevan vaikeuksissa, jotka vaikuttavat heidän työntekoonsa, sitten on aika hakea apua ammattilaisilta. Tässä tilanteessa, järjestössä on hyvä miettiä tiimin kanssa aikataulua, työn tahtia ja strategiaa.

Kuulimme järjestöklubissa myös kokemuksista kolmesta muusta järjestöstä, jotka edistävät toiminnallaan maahanmuuttajien mielenterveyttä. Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:ssä työskentelevä Laura Happonen esitteli Serene-toimintaa, jonka tavoitteena on pakolaistaustaisten mielenterveyden edistäminen. Serene-toiminta tarjoaa erilaisia Keho ja mieli -ryhmiä, jossa turvapaikanhakijat ja pakolaiset voivat myös vähällä suomen kielen taidolla pitää huolta mielensä hyvinvoinnista harrastamalla käsityötä tai taidetta, tai viettämällä aikaa luonnossa. Hän korostaa, että on tärkeää puhua omista tunteistaan, koska se auttaa muita ajattelemaan, että tunteista puhuminen ei ole tabu. On myös tärkeää muistaa, että trauma kokemuksistaan lähtömaassa, muuttoprosessi itse, sekä erilaiset vaiheet ja tilanteet, joita ihmiset kokevat Suomeen muuton jälkeen, vaikuttavat pakolaistaustaisten ja maahanmuuttajien mielenterveyteen. Santo Baldi Päihde- ja mielenterveysyhdistys Saama ry:sta (ent. MPMTO ry) esitti järjestönsä matalan kynnyksen palveluja sekä tänä syksynä alkavasta Koutsi-hankkeesta, jonka tarkoituksena on kehittää vertaistoimintaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville maahanmuuttajille tarkoitettua vertaistoimintaa. Think Africa ry:n Cucu Wesseh kertoi puheenvuorossaan järjestön kokonaivaltaisesta otteesta mielen hyvinvoinnista, työn merkityksestä mielenterveydessä ja järjestön yhteisöpohjaisista toiminnoista, kuten kirjakerho ja yhteisön työttömille tarkoitettu vertaistukiryhmä. Hänkin nosti esiin sen, että on tärkeää puhua mielenterveydestä ei ongelmana vaan asiana, jonka voimme käsitellä positiivisella ajattelutavalla ja asenteilla.

Haluatko tietää lisää ja löytää Iisää vinkkejä ja työkaluja mielenterveyden edistämiseksi? Alla olevista linkeistä löytyy materiaaleja ja työkaluja. Ammattilaisten tukea ja apua löytyy myös alta sitä tarvitseville.

Olimme iloisia siitä, että osallistujat keskustelivat aktiivisesti aiheesta ja jakoivat yhteystietonsa tulevaa yhteistyötä varten! Seuraavan järjestöklubin aihe joulukuun 15. päivänä on työvoimaa järjestöille ja luvassa on puheenvuoroja mm. Amal ry:stä. Löydät syksyn muut tapahtumat tästä.

Mielenterveyteen ja mielenterveyteen liittyvät materiaalit | Materials related to mental health and mental wellbeing

  • Oma Mieli tarjoaa sinulle vinkkejä elämäsi laadun edistämiseen (suomi, englanti ja arabia)| Oma Mieli provides you tips to improve your quality of life in different languages
  • Mieli ry:n mielenterveyden ensiapukoulutus | Mental health first aid courses by Mieli ry: www.mieli.fi/fi/koulutukset
  • Serenen mateliaalit kertovat kotioloissa hyvinvoinnin tukemisesta mm. kehosta ja mielestä, stressistä, rentoutumisesta eri kielillä | Serene's materials tell about supporting wellbeing at home e.g. body and mind, stress, relaxation in various languages (suomi, arabia, englanti, persia, venäjä, kurdi sorani, somali, dari): www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-materiaalit

Tukea ja apua | Support and help

October 10th is World Mental Health Day, learn how to take care of mental health in your association

We had our second Association’s Club online this autumn on October 6th. This time we focused on the mental health and mental wellbeing, for the occasion of World Mental Health Day on October 10th!

Mental health is a sensitive topic that can be difficult to talk about. In Finland, one in the fourth person experiences a mental disorder during the year.

But what are we talking about?? 

When we talk about mental health in this text, it’s not the same thing as mental illness. At some point, the majority of people experience poor mental health such as stress from work or deep sadness at the loss of loved ones, which can cause sleep or lack of appetite, among other things. In contrast, only 3% of the population suffers from mental illness in their lifetime. Taking care of your own mental health and that of others doesn't mean you're sick. It is important to everyone just like healthy food choices and exercise are important for physical health.

The WHO (2013) defines mental health as a state of wellbeing in which every individual realises their own potential and can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to their community. https://mieli.fi/en

How can we promote our own and our community's mental health?

Although our work in the third sector is rewarding, many workers often experience stress. It's important to take care of ourselves! What can we do when we feel stressed? Stop for a moment, and listen to your own body. Do you feel any physical changes, such as head or back pain? Be kind to yourself! Take a break from work and do something that relaxes you, such as socialising, exercising or sleeping. What about when you see colleagues who look tired or stressed? A good tip from Melis Ari, who works in the Mios project at Mieli ry is to ask "how are you?" and genuinely listen to the answer. Don't judge, but rather encourage them to rest. However, if they seem to be in trouble, which affects their working life, then it is time to seek help from professionals. In this situation, it is good to think with the team about the schedule, the pace of work and the strategy.

In the Association's Club, we also heard about the experience of three other associations, which contribute to promoting the mental health of immigrants through their activities. Laura Happonen, who works for the Association for Mental Health in Southwest Finland, presented the Serene project, which aims to promote the mental health of people with refugee backgrounds. Serene activities offer different Body and Mind groups, where asylum seekers and refugees can also take care of their minds with little Finnish skills by practising handcrafts or art, or by spending time in nature. She stresses the importance of talking about their own feelings, as it helps others to think that talking about emotions is not taboo. It is also important to remember that traumatised experiences in the country of origin, the migration process itself, and the different stages and situations that people experience after moving to Finland affect the mental health of people with refugee backgrounds and immigrants. Santo Baldi from Saama ry (former MPMTO ry), substance abuse and mental health association, presented their low threshold services and the Koutsi project starting this autumn, which aims to develop peer tutoring activities for immigrants with mental health and substance abuse problems. Cucu Wesseh from Think Africa ry spoke about the association's general approach to mental wellbeing, the importance of work in mental health and the association's community-based activities, such as the Book Club and the community peer support group for the unemployed. He has again raised the importance of talking about mental health not as a problem but as something we can address with a positive mindset and attitudes. 

Do you want to know more and find some tips and tools to promote mental health? In the above section, you can find the links for materials and tools. You can also find professional support and assistance above for those who need it.

We were happy that the participants actively discussed the topic and shared their contact information for future cooperation. The next Association's Club is on December 15th with an expert talk by Amal ry on the topic of Work force for associations. You can check Moniheli’s upcoming events in the autumn from here.