Kuukauden jäsenjärjestö: Afaes ry lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin asialla

17.10.2019

Member association of the month: Afaes ry promoting childrens safety and well-being

Scroll down for English

Esittelyssä on Monihelin jäsenjärjestö Afaes ry. Afaes ry on vuonna 2003 perustettu järjestö, jonka missiona on integroida afrikkalaiset suomalaiseen yhteiskuntaan ja myös toisinpäin. Sen tavoitteena on tarjota koulutuksia, seminaareja ja työpajoja kielen, yhteiskunnallisen aseman ja integraation vahvistamiseksi sekä luoda työllistymismahdollisuuksia maahanmuuttajille.


Afaes ry:n visiona on taistelu köyhyyttä ja marginalisoitumista vastaan, ja pyrkimys kannustaa nuoria olemaan oma-aloitteisia ja esittää heidän ideoitaan ja luovuuttaan. 

Järjestön toiminta pyrkii erilaisilla projekteilla tarjoamaan mahdollisuuden afrikkalaisille maahanmuuttajille kotoutumiseen, omavaraiseen elämiseen, työllistymiseen ja integroitumiseen yhteiskunnassa. 

Järjestön yksi tärkeimmistä päämääristä on edistää afrikkalaisten maahanmuuttajien emotionaalista, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tätä päämäärää on toteutettu monenlaisin keinoin yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tästä esimerkkinä on Monihelin rahoittama "Inspiring Migrant kids - Way forward" - projekti, jota toteutettiin Keravalla kohderyhmänä 9-13 -vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän vanhemmat. Projektin tarkoituksena oli nostaa puheenaiheeksi koulukiusaaminen, miten se tunnistetaan ja miten se kohdataan - niin kotona kuin koulussa. 

Projektin aikana vapaaehtoisvoimin lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmille järjestettiin työpajoja, joiden tavoitteena oli vahvistaa nuoren itsetuntoa ja kykyä kohdata kiusaaminen uudenlaisella asenteella. 


Jäsenjärjestöavustuksen ansiosta projekti kosketti kymmeniä lapsia ja aikuisia ja nosti esille tärkeitä teemoja afrikkalaisten ja kaikkien maahanmuuttajataustaisten lasten asemasta Suomalaisessa yhteiskunnassa. Projektin vetäjät puhuivat rohkeasti ja viestivät selkeästi lasten ja heidän vanhempiensa tahtoa kuulua koulutusjärjestelmään, joka ei syrji, joka ei salli kenenkään kiusaamista, väristä ja taustasta katsomatta. Lapset ansaitsevat elää tasa-arvoisessa maassa ilman pelkoa tai häpeää. Heidän tulisi pystyä pukemaan oman erilaisuutensa hyväksyvästi. Tämä on voimakas viesti, joka ei ainoastaan koske maahanmuuttajalapsia vaan kaikkia lapsia erilaisine ominaispiirteineen. 

"Lasten kiusaaminen koulussa ja harrastuksissa ovat vakava ongelma, ja se on tunnustettu myös kansallisella tasolla. Maahanmuuttajaperheet, usein yksinhuoltajaäidit, löytävät lapsensa kohtaamassa kiusantekoa ja kiusaamista. Lasten vanhemmat eivät ymmärrä suomalaista järjestelmää, eivätkä ole ymmärtäneet vanhempien kokouksia ja kuinka tärkeätä on osallistua niihin. Lapsilla on alhainen itsetunto ja heillä ei ole työkaluja konfliktien käsittelemiseen ikätovereiden kanssa. " Afaes ry. 

Lisäämällä tietoisuutta ja osallistumalla lasten kiusaamisen lopettamiseen Afaes ry auttaa luomaan turvallisen ympäristön heille kasvaa ja oppia. He auttavat heitä pysymään koulussa sen sijaan, että he jättäytyisivät pois koulusta tai saavat huonompia arvosanoja tai vastaavat kiusaamiseen väkivallalla.

Monihelin jäsenjärjestönä Afaes ry voi keskittyä kulttuurien väliseen vuoropuhelun vahvistamiseen ja edistämään kaksisuuntaista integraatiota.


"Monihelin rahoitus on auttanut paljon. Projekteja on olemassa palvelun aikaansaamiseksi, jota ei ole aiemmin ollut olemassa. Tässä mielessä meidän projekti on ainutlaatuinen. Ainutlaatuinen tarkoittaa, että tämä on uusi; tätä ei ole koskaan tehty ennen." Sanoo Afaes ry:n puheenjohtaja ja palvelukoordinaattori Fatima Usman.


Katso video Afaes ry:n järjestämästä loppuseminaarista perjantaina 27.9.2019

Introducing to you Monihelis member association Afaes ry. Afaes ry is an association founded in 2003 with the mission of integrating Africans into Finnish society and the other way around. Its aim is to provide training, seminars and workshops to strengthen language, social status and integration. It also aims to create employment opportunities for immigrants.Afaes's vision is to fight poverty and marginalization, and to encourage young people to be motivated and present their ideas and creativity. Through various projects, the organization aims to provide opportunities for African immigrants to integrate, live independently, employ and integrate into society.

One of the association's main goals is to promote the emotional, physical and social well-being of African immigrants. This goal has been achieved through a variety of means in collaboration with different partners. An example of this is the Moniheli-funded "Inspiring Migrant Kids - Way Forward" project, which was taken place in Kerava. The projects target was children aged 9-13 and their parents. The purpose of the project was to raise awareness of bullying at school, how to identify and face it - at home and at school.

During the project volunteers organized workshops for children and their parents to strengthen their self-esteem and ability to face bullying with a new attitude.


With support from Moniheli the project touched dozens of children and adults and raised important themes that so often immigrant children face in the Finnish society. The project leaders spoke boldly and clearly the will of the children and their parents to be part of a non-discriminatory education system that does not allow anyone to be bullied, regardless of color or background. Children deserve to live in an equal environment without fear or shame. They should be able to dress their differences proudly. This is a powerful message that applies not only to immigrant children but to all children with different characteristics.


"Teasing and bullying of children at school and hobbies is a serious problem and it's been recognized on a national level as well. Migrant families, often single mothers, find their children to face teasing and bullying. Parents don't know the Finnish system, have not understood the parents meetings and how important it is to participate in them. Children have low self-esteem and they lack the tools to handle confrontations and conflicts with peers."

By raising awareness and getting involved in putting a stop to bullying children, we help create a safe environment for them to grow and to learn. We help them stay in school instead of dropping out or getting poorer marks, or responding to bullying with violence. 


As a member association of Moniheli Afaes ry can concentrate on Strengthening intercultural dialogue and promote a two-way integration. 

"Monihelis funding has helped a lot. Projects exist to bring about a service that hasn’t existed before. In this sense, our project is unique. Unique means that this is new; this has never been done before." sais Afaes's chairperson and service coordinator Fatima Usman. 


Watch the video from Afaes's final seminar on Friday 27.9.2019

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.