Kuukauden jäsenjärjestö: HEED ry edistämässä terveyttä, koulutusta ja kotoutumista

12.12.2019

Member association of the month: HEED ry promoting health, education and integration

Scroll down for English

HEED ry: n tavoitteena on edistää maahanmuuttajien, etenkin afrikkalaisten maahanmuuttajien, terveyttä, koulutusta ja kotouttamista. 

Terveydestä kysyttäessä huomattava määrä afrikkalaisia ​​ja Lähi-idän maahanmuuttajia luottaa uskontoon ainoana terveysongelmien ratkaisuna sen sijaan, että kuuntelisi lääkäreitä ja saisi asianmukaisen diagnoosin ja hoidon. Terveystietoisuusprojektissa HEED ry osallistui aktiivisesti maahanmuuttajien, etenkin Afrikan taustoista tulevien maahanmuuttajien, tietoisuuden lisäämiseen. 

Terveystietoisuusprojektin tehtävänä oli tehdä yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin ammattilaisten kanssa. Projekti on suunnattu 200 maahanmuuttajalle Helsingistä, Vantaalta ja Espoon alueelta. Toukokuusta lokakuuhun 2019 järjestettiin kuusi seminaaria terveyden edistämiseksi. Seminaareissa käsiteltiin sairauksia, oireita ja ennaltaehkäisyä. Tärkeää oli myös keskustella mielenterveydestä ja erilaisista palveluista, joihin voi kääntyä hätätilanteissa. 

Tapahtumien oli tarkoitus olla vuorovaikutteisia ja rohkaista ihmisiä jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan aiheesta. Seminaarien aikana esiteltiin julkisen ja kolmannen sektorin roolia terveyden edistämisessä ja heidän tarjoamiaan palveluita. 

Lopullinen seminaari pidettiin Helsingin Eurooppasalissa, ja siellä oli edustajia Suomen Sydänliitosta, Punaisesta Rististä, Suomen mielenterveysjärjestöstä ja afrikkalaisista yhteisöistä. Viimeisen seminaarin aikana järjestettiin työpajoja, jotka kannustivat keskustelua ja tarjosivat paljon arvokasta tietoa. Hankkeen tavoitteena oli auttaa afrikkalaista yhteisöä tulemaan terveeksi ja elinvoimaiseksi, saamaan hallintaan oma terveys ja vähentämään ihmisten kärsimyksiä. 


Kysyimme lopuksi HEED ry:n puheenjohtajalta Emma Tamakangilta:

"Kuinka olet hyötynyt siitä, että olet Monihelin jäsen?" 

"Monihelin jäsenenä HEED Finland sai rahoitusta terveystietoisuusprojektiin. Saimme myös koulutusta projektin ja rahoitushakemuksen kirjoittamiseen." 

Hankkeen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman HEED:lle myönnettyä rahoitusta, vaikka Emma Tamakangin mukaan rahoitus ei riittänyt hankkeen laajuuteen. Terveystietoisuushankkeen laajentamiseksi tarvitaan rahoitusta.

The goal of HEED ry is to promote health, education, and integration of immigrants, especially African immigrants in Finland.

When asked about health, a significant number of African and Middle Eastern immigrants rely on religion as the only solution for their health problems, instead of consulting doctors and get proper diagnosis and treatment. But in the Health Awareness Project HEED Association Finland ry took an active part in raising awareness among immigrants, most especially immigrants of African backgrounds.

The Health Awareness Project's mission was to collaborate with professionals from the public and third sectors targeting 200 immigrants from Helsinki, Vantaa, and Espoo.

Between May and October 2019, six seminars were held to promote health. The seminars were covering diseases, symptoms, and prevention. It was also important to discuss mental health and about different services to turn to in case of any emergency.

The events were planned to be interactive and encourage people to share their experiences and thoughts on the subject. The role of the public and the third sector in health promotion and the services they provide were presented during the seminars.


The final seminar took place in Eurooppasali in Helsinki, and there were representatives from the Finnish Heart Association, Red Cross, Finnish Association of Mental Health, and African communities. During the final seminar, workshops were held, and there was so much discussion on the subject, and it offered a lot of valuable information.


The Project's goal was to assist the African community in becoming healthy and vibrant, gaining control over health, and reducing human suffering.

"How have you benefited from being a member of Moniheli?"

"As a member of Moniheli, HEED Finland got funding for health awareness project. We also got training in project writing."


It wouldn't have been possible to carry out the project without the funding that was granted to HEED, although Emma Tamakang says that The Funding was not enough for the scale of the project. To expand the health awareness project, funding is needed.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.