Monihelin kuntavaalitavoitteet 2021- muutoksia, jotka haluamme nähdä tulevina vuosina kunnan tasolla.

8.4.2021

(Scroll down for English)


Moniheli on yli sadan monikulttuuri-, maahanmuuttaja- ja kotoutumista tukevan järjestön verkosto Suomessa. Monihelin tavoitteena on yhdenvertainen Suomi, joka on avoin, moninainen ja oikeudenmukainen. 

Moniheli on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta kannustaa jäseniään osallistumaan ja vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja äänestämään vaaleissa. 

Moninaisuudessa on voimaa – otetaan se kunnissa käyttöön!

Edellytämme päättäjiltä ja poliitikoilta vastuullista politiikkaa, jotta jokainen voi löytää oman paikkansa olla ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa ja omassa kotikunnassaan. Kunnallispolitiikassa tehdään päätöksiä asumisesta, koulutuksesta, työllisyysestä ja terveyspalveluista. Tehdään se yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla ja viestitään palveluista ja päätöksenteosta säännöllisesti, selkeästi, monikielisesti ja monikanavaisesti!


Monihelin kuntavaalitavoitteet 2021

Asuminen

Kunnallispolitiikassa tulee varmistaa, että

 1. Emme vahvista alueiden eriytymistä. Kohtuuhintaisia asuntoja on eri puolilla kaupunkia.
 2. Asumiskulujen jälkeen jää rahaa elämiseen. Kohtuuhintaisia asuntoja on riittävästi.
 3. Perheiden moninaisuus huomioidaan asuntosuunnittelussa. Asuntotuotannossa suunnitellaan monenlaisiin perhetilanteisiin sekä erikokoisille perheille soveltuvia asuntoja.

Koulutus

Kunnallispolitiikassa on varmistettava, että

 1. Kaikilla maahanmuuttaja-taustaisilla nuorilla, myös yläkouluikäisenä Suomeen tulleilla, on riittävät tiedot ja taidot siirtyä toiselle asteelle.
 2. Opiskelijat kasvavat digikansalaisiksi. Kaikilla on mahdollisuus opetella ICT laitteiden käyttöä.
 3. Jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa.

Työllisyys

Kunnallispolitiikassa on varmistettava, että

 1. Syrjintään työn haussa puututaan. Kunnissa otetaan käyttöön anonyymirekrytointi ja mietitään muita keinoja ennaltaehkäistä syrjintää.
 2. Kunta tukee vieraskielisten työllistymistä mm. oppisopimuksella ja palkkatuella.
 3. Kaikki työllistymistä nopeuttavat keinot ovat käytössä. Suomen kielen opetusta on tarjolla myös työllistyneille ja työelämän ja työllistämispalveluiden ulkopuolella oleville.

Terveys

Kunnallispolitiikassa on varmistettava, että

 1. Ennaltaehkäiseviin ja terveyttä edistäviin palveluihin kuten liikuntapalveluihin ja matalan kynnyksen terveyspalveluihin on riittävät resurssit.
 2. Työtä tehdään kulttuurisensitiivisesti ja eri kohderyhmät huomioiden.
 3. Terveyspalvelut turvataan kaikille kuntalaisille ja kunnan alueella oleskeleville.

Osallisuus

Kunnallispolitiikassa on varmistettava, että

 1. Järjestöjen rooli hyvinvoinnin edistämisessä ja osallisuuden vahvistamisessa tunnistetaan. Järjestöt tunnustetaan tasa-arvoisena kumppanina kunnan palvelujen kehittämisessä.
 2. Digitaalisten palveluiden yleistyminen ei tuota eriarvoisuutta. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä huomioidaan kuntalaisten moninaisuus ja rinnalla säilytetään mahdollisuus saada asiakaspalvelua  kasvokkain.
 3. Käytössä on laadukkaat tulkkipalvelut ja että kunnan henkilökunta osaa käyttää niitä.
 4. Maahan muuttaneet ja järjestösektorin toimijat pääsevät mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kunnan ilmastotoimia.

Objectives of Moniheli for the Municipal Elections in 2021 : Changes we would like to see at the municipal level.

Moniheli is a network of over 100 associations who are; multicultural associations, immigrant associations, and associations that support integration in Finland. 


Moniheli's goal is an equal Finland that is open, diverse and fair.

Moniheli is politically neutral and independent but encourages its members to participate and influence in Finnish society and vote in the elections.  


Diversity has power – let's use it in municipalities!

We require responsible policy from decision-makers and politicians so that everyone can find their own place to be and act in Finnish society and in their own home municipality. Municipal policy makes decisions on housing, education, employment and health services. Let's do it in a way that promotes equality and communicate services and decision-making regularly, clearly, multilingually and through many channels! 


Moniheli municipal election objectives 2021

Housing

Local policy must ensure that: 

 1. We will combat segregation.  Affordable housing is available in different parts of the city. 
 2. There is money left to live on after housing costs. There is enough affordable housing. 
 3. The diversity of families is taken into account in housing planning. Housing production plans housing suitable for a wide range of family situations and families of different sizes.

Education

Local policy shall ensure that: 

 1. All young people with an immigrant background, including those who have arrived in Finland at middle school age, have sufficient knowledge and skills to move to upper secondary education.   
 2. Students grow up to be digital citizens. Everyone has the opportunity to learn how to use ICT devices.  
 3. Every child has the opportunity to engage in hobbies.  


Employment

Local policy shall ensure that: 

 1. Discrimination in the search for employment is addressed. Municipalities are introducing anonymous recruitment and considering other ways of preventing discrimination.   
 2. The municipality supports the employment of foreign-language speakers, for example through apprenticeships and wage subsidies.  
 3. All means of accelerating employment are in place. Finnish language teaching is also available for the employed and those outside working life and employment services. 

Health

Local policy shall ensure that: 

 1. Adequate resources are available for preventive and health-promoting services such as sports services and low-threshold health services.  
 2. The work is carried out with cultural sensitivity and acknowledging different target groups.  
 3. Access to health services is ensured for all residents and residents of the municipality.    

Inclusion

Local policy shall ensure that: 

 1. The role of organizations in promoting well-being and strengthening inclusion is recognized. Organizations are recognized as an equal partner in the development of municipal services.
 2. The proliferation of digital services does not produce inequalities. The development of digital services acknowledges the diversity of local residents and maintains the possibility to receive face-to-face customer service. 
 3. High-quality interpreter services are in use and that municipal staff know how to use them.  
 4. Immigrants and actors in the organization sector are involved in planning, implementing and evaluating the municipality's climate action.