Katto-toiminta: Miten maahan muuttaneiden asunnottomuus poistetaan pääkaupunkiseudulla?

30.8.2021

[English below]

Tiesitkö, että pääkaupunkiseudulla yksinelävistä asunnottomista n. 30 % ja asunnottomuutta kokevista perheistä n. 50 % on maahanmuuttajataustaisia?  Asunnottomuuteen liittyvissä mielikuvissa, asunnottomuus liittyy usein päihde- ja mielenterveysongelmiin ja tietynlaisiin ihmisiin, mutta asunnottomaksi voi päätyä monessa erilaisessa elämäntilanteessa. 

Suomessa on tehty hyvää työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jo pitkään. Hallitusohjelmassa on sitouduttu asunnottomuuden puolittamiseen tämän hallituskauden aikana eli vuoteen 2023 mennessä ja sen poistamiseen vuoteen 2027 mennessä, painopistealueena nuoret ja maahanmuuttajat.

Puolittamiseen tähtäävät hankkeet eri kaupungeissa ovat nyt puolivälissä. Miten puolittaminen etenee maahan muuttaneiden osalta pääkaupunkiseudulla? Moniheli ry:n Katto-toiminta ja Y-Säätiön Asunto Ensin Verkostokehittäjät yhteistyössä kokosivat pääkaupunkiseudun asunnottomuustyön, asumisneuvonnan ja kotoutumiskysymysten asiantuntijat julkiselta ja kolmannelta sektorilta pohtimaan kysymystä kesäkuussa Katto-talkoisiin.

Tärkeimpiä pääkaupunkiseudulla maahan muuttaneiden asunnottomuutta tuottavia tekijöitä ovat kohtuuhintaisten asuntojen puute, syrjintä vuokra-asuntomarkkinoilla, liian kalliit vuokrat ja Kelan kohtuullistamisen käytännöt, varhaisen avun ja tuen puute sekä ilman omaa asuntoa kuntaan muuttaminen. 

Hyviä toimintamalleja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen ovat monikielinen neuvonta ja ohjaus, varhainen ja konkreettinen apua ja tuki asumisen ongelmiin ja asunnon etsimiseen, yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä joustavuus, jalkautuminen, luottamuksen rakentaminen ja kokemustiedon hyödyntäminen. 

Katto-talkoissa kerättiin myös ratkaisuehdotuksia siihen mitä pitäisi vielä tapahtua, jotta myös maahan muuttaneiden asunnottomuus puolittuisi ja se voitaisiin poistaa vuoteen 2027 mennessä. Tarvitaan lisää kohtuuhintaisia ja eri kokoisia asuntoja, asumisen roolin selkiyttämistä lakiin kotoutumisen edistämisestä, välivuokrausmallin pilotointia, monikielistä matalankynnyksen neuvontaa asumisen kentän lisäksi myös päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tarvitaan myös lisää varhaista tukea ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä asunnottomuustyön kehittämistä ja tutkimustietoa maahan muuttaneiden asunnottomuuden erityispiirteistä.

Katto-toiminta on koonnut tilastoja, tutkimustietoa ja Katto-talkoisiin osallistuneiden asiantuntijoiden näkemykset Miten maahan muuttaneiden asunnottomuus poistetaan vuoteen 2027 mennessä pääkaupunkiseudulla? -raporttiin. Voit lukea koko raportin täältä.


Katto Program: How do we erase immigrant homelessness in the Helsinki region?

Did you know that 30 % of homeless people and 50 % of homeless families are from immigrant backgrounds in the Helsinki region? People would often link homelessness to problems with intoxicants and with mental health issues, but people can end up homeless in different stages in life.

In Finland, we have managed to reduce the number of homeless people for a long time. In the current Government policy statement there is a commitment to halving homelessness during this term, by 2023, and completely eradicating it by 2027, with special emphasis placed on youth and immigrants.

The projects aimed at halving the number have reached their midway. What kind of progress has there been made in the Helsinki area when it comes to immigrant homelessness? Moniheli’s Katto Program in cooperation with The Housing First Development Network of Y-Foundation gathered experts in homelessness, housing and integration services from the public and the third sector to discuss this issue in June in the Katto Talkoot. 

The most significant reasons that lead to immigrant homelessness are the lack of affordable housing, discrimination in the housing market, rents that are too high combined with Kela’s practices, the lack of help and support in the early stages and moving into new municipalities without your own flat.

The best practices that we have identified for preventing and reducing homelessness are multi-lingual guidance and instruction, early and concrete help and support with issues related to housing and house-hunting, coordination between different actors and flexibility, outreach work, building trust and using first-hand experiences.

In the Katto Talkoot we also gathered solutions and ideas about what should happen in order to halve also the number of people with immigrant backgrounds who are homeless and to eradicate it by 2027. We need more affordable housing of different sizes, making the law clearer when it comes to the role of housing in integration, municipalities or NGOs acting as intermediaries when finding housing for immigrants, multi-lingual guidance with low threshold about housing as well as about intoxicant abuse and mental health services. We also need more support in the early stages and cooperation between actors in both housing services development and research data on the particularities about the homelessness within the immigrant population.

The Katto Program has gathered statistics, research data and views from the participating experts in the Katto Talkoot to the report Miten maahan muuttaneiden asunnottomuus poistetaan vuoteen 2027 mennessä pääkaupunkiseudulla? (How do we erase immigrant homelessness in the Helsinki region by 2027?). It is available in Finnish here.

Lisätietoa Katto-toiminnasta: https://www.moniheli.fi/katto/