Kaikkien Vaalit -kampanja: Miten yksilö, järjestöt ja kunnat voivat edistää maahan muuttaneiden äänestysaktiivisuuden?

30.3.2021

Scroll down for English


Kaikkien Vaalit - Miten sinä, järjestösi tai yhteisösi voi vaikuttaa?


Kaikkien Vaalit- kampanjan tarkoituksena on kannustaa maahan muuttaneita äänestämään kuntavaaleissa jakamalla tietoa äänioikeudesta ja vaaleista. Kampanja sisältää matalan kynnyksen verkkovaalipaneeleja, vieraskielisille suunnattuja verkkotilaisuuksia ja tiedon välittämistä vieraskielisten vapaaehtoisten avulla omille yhteisöilleen.


Mitä voi tehdä? 


1. Kunnat voivat järjestää avoimia vaalitapahtumia yleisölle,  sekä tarjota vastauksia kysymyksiin selkosuomella, sekä jakaa tietoa luovilla tavoilla.

Kunnat voivat luoda vaalipaneeleja, jotta asukkaat oppisivat tuntemaan paremmin ehdokkaat. Kunta voi osallistua esimerkiksi paneelien ja tapahtumien järjestämiseen verkossa: Järjestöt ja kunnat voivat ilmoittautua paikallisten ja kansallisten paneelien sekä muiden verkkotapahtumien järjestäjäksi. llmoittautumisten määräaika on 31.3. Lisätietoja ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä: https://www.moniheli.fi/toiminta-activities/demokratia-democracy/2021/online-election-panels/


2. Monikulttuuriset järjestöt voivat järjestää verkkopaneeleja ja kutsua ehdokkaita keskustelemaan. Järjestää tapahtumia, joihin kutsutaan ihmisiä, jotka jäävät muuten tiedon ulkopuolelle. Järjestöt voivat jakaa tietoa omalla kielellä.  Tämän lisäksi järjestö voi osallistua Koulutuspäivä verkossa– ”Kaikkien äänet kuuluviin”- tapahtumaan lauantaina 10.4 klo 13-15.30.  Järjestämme kaikille avoimen avainhenkilöiden koulutuspäivän Järjestäjille, moderaattoreille, vapaaehtoisille ja kaikille, jotka haluat vaikuttaa yhteisöönsä. Ilmoittautumisen määräaika on 8.4. Ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä:https://www.moniheli.fi/tapahtumat-events/kaikkien-aanet-kuuluviin-koulutus/

Järjestösi voi myös saada tukea kuntavaaleihin osallistumista edistäville videoille: Annamme rahoitusta videoille, jotka edistävät vaaleihin osallistumista. Ilmoittautumisen määräaika on 4.4. Lisätietoja ja ilmoituslomake löytyvät täältä: https://www.moniheli.fi/toiminta-activities/demokratia-democracy/2021/palkinto-videoille-award-for-videos/ 


3. Yksilöt voivat kertoa äänestämisestä lähipiirille, sekä yhteisölle. Olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa, sekä jakaa tarkkaa ja validia materiaalia luotettavista lähteistä, kuten esimerkiksi Oikeusministeriön sivuilta:  https://oikeusministerio.fi/demokratia-ja-vaalit

Myös yksilöt voivat osallistua Koulutuspäivään verkossa– ”Kaikkien äänet kuuluviin”  lauantaina 10.4 klo 13-15.30. Ilmoittautuminen 8.4 mennessä: https://www.moniheli.fi/tapahtumat-events/kaikkien-aanet-kuuluviin-koulutus/
Our election campaign– What can you, multicultural associations or municipalities do to make a difference?


Our election campaign aims to strengthen the participation of people with an immigrant background as well as sharing information about the elections and voting in several languages. The campaign includes low-threshold online election panels, online events for foreign-language speakers and the transmission of information with the help of foreign-language volunteers to their own communities.


What can be done? 


1. The municipalities can arrange open election events to residents. They can offer information and answer questions in clear finish language and spread information via creative ways. They can also arrange election panels so that people can get to know the candidates. Organizing panels and events at network: Associations and municipalities can register to organize local and national panels and other network events. Registration due is 31.3.2021. More information and the registration via: https://www.moniheli.fi/toiminta-activities/demokratia-democracy/2021/online-election-panels/


2. Multicultural associations can create network panels and invite candidates to discuss about different issues. Create events and invite people who otherwise are excluded from the information. Can spread information about the elections in their own language. Training day – “everyone’s voice needs to be heard ” at saturday 10th of April: We organize open to everyone – event training day for key persons to organizers, moderators, volunteers and everyone who wants to make a difference in their community. Registration due 8th of April. Programme and registration form found here: https://www.moniheli.fi/tapahtumat-events/kaikkien-aanet-kuuluviin-koulutus/

Your association can also get support to the videos promoting municipal elections: We give funding to the videos that promote participating in the elections. Registration due 4th of April. More information and registration form found here: https://www.moniheli.fi/toiminta-activities/demokratia-democracy/2021/palkinto-videoille-award-for-videos

3. Individuals can spread information about the elections in their own family, friends and community. To be active in social media and spread truthful and precise information from reliable sources like Ministry of Justice. 

Individuals can also attend the Training day – “Make your voice heard ” on Saturday 10th of April. See more info and register https://www.moniheli.fi/tapahtumat-events/kaikkien-aanet-kuuluviin-koulutus/