Hae OmaPolku-hankkeen projektityöntekijäksi 9.5. mennessä!

26.4.2021

Moniheli on yli sadan monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestön valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Moniheli tukee järjestötoimintaa ja monialaista yhteistyötä eri tapahtumilla, toimii maahan muuttaneiden edunvalvojana, ennaltaehkäisee maahan muuttaneiden asunnottomuutta ja asumisen ongelmia (Katto-toiminta), järjestää vertaistoimintaa maahanmuuttajavanhemmille (OmaPolku-hanke), kehittää maahan muuttaneiden terveyttä edistävää jalkautuvaa toimintaa (Terkku-hanke) ja paljon muuta.

OmaPolku on Monihelin kolmivuotinen (2020–2022) STEA-rahoitteinen hanke, joka edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa.

Yksi hankkeen tavoitteista on vahvistaa maahanmuuttajavanhempien valmiuksia tukea nuorta. Syksystä 2020 lähtien OmaPolku-hanke on järjestänyt maahanmuuttajavanhemmille omakielistä, tietopohjaista vertaistoimintaa Uudenmaan alueella.

Hankkeen omakielinen vertaistoiminta laajenee syksyllä 2021 myös Turkuun, Tampereelle ja Lappeenrantaan. Haemme nyt Helsingin toimistolle osa-aikaista (50 %) projektityöntekijää vastaamaan Turun, Tampereen ja Lappeenrannan vertaistoiminnan koordinoinnista. Suurin osa työtehtävistä on mahdollista tehdä etänä. Työ alkaa 26.7.2021 tai sopimuksen mukaan.


Projektityöntekijän tehtäviä ovat mm:

 • Vertaisryhmien ja -tapahtumien koordinointi Turussa, Tampereella ja Lappeenrannassa
 • Vastata vertaistoimintaan liittyvistä yhteistyökumppanuuksista
 • Osallistua vertaisohjaajien rekrytointiin ja koulutuksiin
 • Viestintään ja vertaistoiminnan markkinointiin liittyvät tehtävät
 • Vertaistoimintaa koskevan seurantatiedon ja palautteen keruu
 • Osallistua vertaistoiminnan arviointiin ja kehittämiseen

Etsimällämme projektityöntekijällä on:

 • Työkokemusta vastaavista tehtävistä
 • Tehtävään soveltuvaa koulutusta (vähintään ammattikorkeakoulutasoinen, myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat huomioidaan)
 • Kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa työyhteisössä
 • Kokemusta sosiaalisen median viestinnästä
 • Hyvä suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen), muut kielet ovat plussaa
 • Omatoiminen ja joustava työote
 • Hyvät verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • Hyvä organisointi- ja paineensietokyky
 • Hyvät IT-taidot (MS Office), CANVA-osaaminen on plussaa

Moniheli tarjoaa:

 • Mahdollisuuden tehdä monipuolista ja merkityksellistä työtä sekä edistää koulutuksellista yhdenvertaisuutta Suomessa
 • Kaksikielisen työyhteisön – suomi ja englanti ovat työkieliä
 • Joustavan, innostavan ja monikulttuurisen työyhteisön Helsingin Kalasatamassa
 • Mahdollisuuden etätöihin
 • Osa-aikatyön (50 % työaika, paitsi perehdytysviikolla 26.7.-30.7. työaika on 100 % = 37,5 h), työ sisältää satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä
 • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisen palkan


Hakeminen ja lisätiedot:

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 9.5. klo 23:59 mennessä osoitteeseen jobs@moniheli.fi. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään hankkeen nimi ja tehtävä, johon haet.

Lisätietoa tehtävästä saat puhelimitse OmaPolku-hankkeen projektipäälliköltä Sara Herralalta (puh. 050 5434 575) to 29.4. klo 13-15 ja to 6.5. klo 13-15 sekä sähköpostilla sara.herrala@moniheli.fi.

Lisätietoa OmaPolku-hankkeesta löydät täältä: https://www.moniheli.fi/omapolku

Moniheli is a nationwide cooperation network of more than a hundred multicultural and immigrant associations. Moniheli supports association activities and multidisciplinary cooperation at various events and acts as an advocate for immigrants, prevents homelessness and housing problems among migrants (Katto program), organizes peer support activities for immigrant parents (OmaPolku project) and develops health-promoting activities for immigrants (Terkku project), and much more.

OmaPolku is Moniheli's three-year (2020–2022) STEA-funded project, which promotes educational equality of young people with an immigrant background. The main purpose of the project is that young people with an immigrant background would find upper secondary education after basic education which better suits their individual strengths and interests and that they would receive the support they need in choosing an educational path.

One of the project’s aims is to strengthen the capacity of immigrant parents to support young people. Since autumn 2020 OmaPolku project has organized informative peer support activities for immigrant parents in their own languages in the Uusimaa region.

In autumn 2021, the project's peer support activities will expand to Turku, Tampere and Lappeenranta. We are now looking for a part-time (50%) project worker at the Helsinki office to be responsible for coordinating peer support activities in Turku, Tampere and Lappeenranta. Most of the tasks can be handled remotely. The work will begin on July 26, 2021 or according to a contract.


The project worker’s tasks include for example:

 • Coordination of peer groups and peer support activities in Turku, Tampere and Lappeenranta
 • Responsible for partnerships related to peer support activities
 • Participate in the recruitment and training of peer tutors
 • Tasks related to communication and marketing of peer support activities
 • Data monitoring and feedback collection related to peer support activities
 • Participate in the planning and development of peer support activities

The project worker we are looking for has:

 • Experience in similar work tasks
 • Suitable education for the position (at least university of applied science level, and students in the final stage of their studies are also taken into account)
 • Experience of working in a multicultural work community
 • Experience in social media communication
 • Good skills of Finnish and English (oral and written), other languages are a plus
 • Independent and flexible approach to work
 • Good networking, interacting and presenting skills
 • Good organizational skills and ability to work under pressure
 • Good IT skills (MS Office), CANVA skills are a plus

Moniheli offers:

 • The opportunity to do diverse and meaningful work and to promote educational equality in Finland
 • A bilingual work community - Finnish and English are the working languages
 • A flexible and inspiring work community at Kalasatama, Helsinki
 • Opportunity for telecommuting
 • Part-time work (50% working hours, but during the orientation week from July 26th to 30th 
  100% working hours = 37,5 h), work includes occasional evening and weekend work
 • Salaries according to the collective agreement of social organizations

How to apply and more information:

Send a free-form application and CV by e-mail no later than Sunday, May 9th 11:59pm to jobs@moniheli.fi. Please write the name of the project and the position you are applying for in the subject field of the e-mail.

For more information, contact Sara Herrala, project manager of OmaPolku project, via phone (tel. 050 5434 575) on Thursday April 29th from 1pm to 3pm and on Thursday May 6th from 1pm to 3pm or send email to sara.herrala@moniheli.fi.

You can find more information about the OmaPolku project here: https://www.moniheli.fi/omapolku