ETNO kutsuu mukaan yhteiskunnan eri toimijat vahvistamaan naisten osallisuutta ja kotoutumista

12.3.2019

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)

ETNO korostaa sukupuolivaikutuksien arvioinnin tärkeyttä niin kotoutumistoimenpiteissä, naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyssä ja uhrien auttamisessa, sekä osallistamis- ja työllistämistoimenpiteissä.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta, eli ETNO on julkaissut kannanottonsa maahanmuuttajataustaisten naisten asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2019. Sen mukaan on tartuttava konkreettisiin toimiin, joilla huolehditaan maahanmuuttajanaisten tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi suorat ja epäsuorat syrjivät asenteet sekä omien kykyjen aliarviointi vaikeuttavat maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista ja työllistymistä.

Kannanotosaan ETNO edellyttää konkreettisia toimenpiteitä maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymisen ja yrittäjyyden tukemiseksi. TE-palveluissa tulee kiinnittää huomioita siihen, että maahanmuuttajataustaisille naisille on tarjottava yhtä vahvaa tukea työllistymiseen kuin maahanmuuttajamiehille.  Lisäksi kotona lasta hoitavien naisten kotoutumisen tulee olla systemaattista ja joustavaa, jotta se sopii monessa elämäntilanteessa oleville, ETNO kiteyttää kannanotossaan.

Moniheli ry on ETNOn jäsenenä mukana laaditussa kannanotossa maahanmuuttajataustaisten naisten oikeuksien puolesta Suomessa. Voit lukea ETNOn koko kannanoton suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi alla olevia linkkejä klikkaamalla.

Suomeksi: https://bit.ly/2NOo8UN
På Svenska: https://bit.ly/2VFh67w
In English: https://bit.ly/2CcHwpS