EMN-tutkimus: Kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsy EU:ssa - Suomen kansallinen raportti julkaistu

19.2.2019

Tutkimus antaa yleiskuvan Suomen yleisestä kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta.

The survey gives an overview of Finland's overall integration policy and the policy to promote access to the labour market.

(English below)

Tutkimuksen painopiste oli käytännöissä, jotka tukevat sellaisten kolmansien maiden kansalaisten pääsyä työmarkkinoille, joilla on oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa. Näin olleen toimenpiteet, jotka on kohdistettu pelkästään kansainvälistä suojelua saaville tai kansainvälisille opiskelijoille on suljettu pois tutkimuksen piiristä. Tutkimus esittelee esimerkkejä lupaavista työmarkkinoille pääsyä edistävistä julkisen sektorin toimenpiteistä sekä räätälöidyistä yksityisen sektorin työllistämishankkeista.

Tutkimuksessa käy ilmi, että kolmansien, eli Euroopan unioniin kuulumattomien maiden, kansalaiset työllistyvät selvästi eniten palvelu- ja myyntityöhön (muun muassa hoivapalvelut, suojelu- ja vartiointi sekä kaupan ala). Vuoden 2017 lopussa ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste oli kaikkiaan noin 59 %. Heikointa työllisyys oli Afrikasta ja Lähi-idästä tulleilla naisilla. Työllistymisen keskeisiä haasteita olivat muun muassa suomen tai ruotsin kielen oppiminen, ulkomailla hankitun osaamisen tunnustaminen sekä itse työmarkkinoille pääsy.

Suomi ei ole määritellyt erillistä kotoutumisstrategiaa kolmansien maiden kansalaisille. Suunnitelmallisten kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta on muutenkin kyseenalaistettu sekä maahanmuuttajien että kansalaisten taholta. Monien maahanmuuttajien mielestä työ on tärkein yksittäinen kotoutumisen osatekijä.

Elokuussa 2018 päättynyt Euroopan Sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton rahoittama Töissä Suomessa -hanke keskittyi metropolialueen työperäiseen maahanmuuttoon, kansainvälisen osaamisen valjastamiseen yritysten käyttöön sekä maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyn edistämiseen. Helsingin kaupungin johtamassa hankkeessa kumppaneita olivat Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Moniheli ry ja TE-hallinto. Myös International House Helsinki
sekä Töihin Suomeen -hanke toteutettiin osana Töissä Suomessa - hanketta.

Töissä Suomessa Monihelin sivuilla
Töissä Suomessa Facebookissa

Voit lukea koko tutkimuksen suomeksi ja englanniksi ohessa olevaa PDF-liitettä klikkaamalla (ks. artikkelin alaosa).

EMN:n uutiskirjeen voit lukea kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.

(English)

The focus of research was on practices that support the access of third-country nationals to the labour market with a residence permit and the right to work in Finland. Thus, measures aimed solely at refugees and asylum seekers or international students have been excluded from the scope of the study. The study presents examples of promising public sector measures to facilitate access to the labor market and tailor-made private sector employment projects.

The study shows that the majority of third-country nationals, (non-EU country nationals), are employed in services and sales. At the end of 2017, the employment rate of people with foreign background was about 59%. Employment was weakest among African and Middle Eastern women. Key challenges for employment included learning Finnish or Swedish, recognizing skills acquired abroad, and access to the labour market itself.

Finland does not have a separate integration strategy for third-country nationals. The effectiveness of planned integration measures has also been questioned by both immigrants and citizens. According to many immigrants, work is considered the most important single component of integration.

The At Work in Finland project, funded by the European Social Fund and Uudenmaan liitto, ended in August 2018. It focused on work-related issues in the metropolitan area, immigration, harnessing international know-how for businesses, and promoting access to the labour market for immigrants. The project led by the City of Helsinki included partners from the cities of Espoo and Vantaa, the Helsinki Region Chamber of Commerce, the Central Organization of Finnish Trade Unions (SAK), Moniheli ry and the TE Administration. Also, International House Helsinki and Töihin Suomeen project were carried out as part of the At Work in Finland project.

At Work in Finland at Moniheli's page
At Work in Finland in Facebook

You can read the whole survey in Finnish and English by clicking the PDF-file attached (see below the article).

You can read EMN's newsletter in whole by clicking here.