Uutiset | News

Uudet COVID 19 rajoitukset Suomessa 25. helmikuuta 2021

New restrictions of COVID19 in Finland February 25th 2021

Jäsenjärjestö, hae Moniheli-avustusta toiminnallesi 31.3. mennessä!

Member association, apply for the Moniheli Grant for your activities by March 31st!

OmaPolku-hanke: Kohti koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuutta

OmaPolku project: toward more equality of education opportunities

Silpomisen vastainen päivä 6.2.2021

International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation 6.2.2021

Monihelin toiminnanjohtaja piti kumppanuuspäivän avauspuheenvuoron

Moniheli's Executive Director held an opening speech at the partnership day

Toivotamme rauhallista juhlan aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2021!

We wish you a peaceful celebration time and a successful New Year 2021!

Tutustu Monihelin kevätohjelmaan 2021!

Moniheli's spring program 2021 is here!

Community work, hate crime reporting and languages as solutions to integration challenges - watch the Integration 2020 pitches from associations here

Yhteisötyö, viharikosten raportointi ja kielet ratkaisuina kotoutumisen haasteisiin - katso Integration 2020 -tapahtuman järjestöjen hissipuheet tässä

Tule mukaan ensi vuoden toiminnan suunnitteluun - ehdota teemoja ja puheenvuoroja vuoden 2021 järjestöklubeihin!

Plan with us next year's activities! Propose themes and talks for the 2021 Associations' Clubs

Hae OmaPolku-hankkeen projektikoordinaattoriksi 1.12. mennessä!

Apply as a project coordinator for the OmaPolku project by 1.12.!

Monihelin syyskokous pidettiin ensimmäistä kertaa hybriditilaisuutena, lue tästä verkoston vaalien tulokset

Moniheli held its first hybrid Autumn General Assembly, find out about the results of its elections here

OmaPolku-hanke etsii somalinkielistä vertaisohjaajaa

OmaPolku project is looking for a Somali-speaking peer tutor

Moniheli etsii viestintäavustajaa (työkokeilu)

Moniheli is looking for a Communications Assistant (work tryout)

Monikulttuurijärjestöt mukaan ilmastotyöhön

Multicultural organizations involved in climate work

Moniheli avustaa Euroopan komissiota toteuttamaan ja kehittämään maahanmuuttopolitiikkaansa alan asiantuntijana

Moniheli will assist the European Commission to implement and develop their migration policies as an expert of the field!

Verkkoklubeja, vertaisoppimista, vaikuttamista ja paljon muutakin - tutustu Monihelin syksyn ohjelmaan!

Online club meetings, peer learning, influencing and much more - get to know Moniheli's autumn programme

Hae mukaan Integration 2020 -virtuaalitapahtuman hissipuhekilpailuun ja voita palkinto!

Apply to the Integration 2020 online event's pitching competition and win a prize!

Kuntademokratiaa kaikille: Järjestä aktivoitumistyöpaja!

City Democracy for All: Organise activation workshops!

10.10. on maailman mielenterveyspäivä, lue vinkkejä mielenterveyden edistämiseen järjestötoiminnassasi

October 10th is World Mental Health Day, learn how to take care of mental health in your association

Katto-toiminta: Hämärät vuokravälittäjät toimivat yhteiskunnan katveessa

Katto-program: Shady rental brokers operate under the shade of society (text in Finnish only)

Uudempia
Vanhempia