Toimintasuunnitelma | Action Plan

Alla löytyy kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. Edellisten vuosien toimintasuunnitelmat löytyvät vasemman palstan alta.

Please find below the Action Plan for the current year in Finnish. You can find the current year's Action Plan in English as well as the previous years' Action Plans below the left column menu.

Moniheli 04.12.2017                                                                                     

MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTON, MONIHELI RY:N, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkostoa, Moniheli ry:tä, luotiin ja kehitettiin Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustuksella vuosina 2011-2013. Tänä aikana Moniheli kasvoi pysyväksi ja arvostetuksi, hyvin laajasti monikulttuurikentän toimijoita ja eri kansallisuuksia edustavien yhdistysten verkostoksi. 

Vuoden 2016 alusta lähtien Moniheli on toiminut Sisäministeriön alaisen, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusosaston (STEA, entinen RAY) myöntämän yleisavustuksen turvin sekä eri lähteistä tulevien projektiavustusten pohjalta.

 

TAUSTAA

 

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston toiminnalla on kaksi päätavoitetta: 

1. jäsenjärjestöjen osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä jäsenyhdistysten yhteisten toimintojen kehittäminen  

2. yhä monimuotoistuvamman suomalaisen yhteiskunnan kehittäminen sellaiseksi, jossa kaikilla sen jäsenillä on hyvä asua ja elää.  

Monihelin jäsenkunta on kasvanut 120 jäsenjärjestöön 10.10.2017 mennessä, edustaen yli 70 eri kansallisuutta. Monihelin painoarvo osana suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistumista on kasvanut, ja yhteistyöverkostoa kysytään yhä kasvavassa määrin mukaan eri toimielimiin ja yhteistyöhankkeisiin, joissa käsitellään monikulttuurisuuteen ja yhä lisääntyvään monimuotoistumiseen liittyviä teemoja. 

Maahanmuuttajien itsensä oltua mukana alusta alkaen toiminnan suunnittelussa on koko yhteistyöverkosto pystytty rakentamaan niin, että se mahdollisimman hyvin vastaa jäsenjärjestöjen tarpeita ja toiveita. Jäsenyhdistysten tarpeita pyritään kuuntelemaan koko ajan hyvin tarkalla korvalla ja muokkaamaan toimintaa hyvinkin nopeasti toivottuun suuntaan.

Monihelin kuukausittain kokoontuva hallitus päättää verkoston toimintalinjoista ja isommista käytännön kysymyksistä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa sääntöjen mukaisesti jäsenjärjestöjen ehdokkaista, aina kahden vuoden määräajaksi.  

Hallituksen ovat vuonna 2017 muodostaneet seuraavat henkilöt: 

Abdirahim Hussein, puheenjohtaja                 Berde ry.

Mania Al-Khatib                                            Suomi-Syyria ystävyysseura

Walter Fondo                                               Pacunet ry.

Richmond Ghansah                                       Afaes ry.

Mohamed Laraki                                           Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys

              (varsinainen jäsen 2/2017 Jaime Potenzen poismenon jälkeen)

Ilari Rantakari                                              FOKUS ry.

Meg Sakilayan-Latvala, varapuheenjohtaja      Nicehearts

Svetlana Tschistiakova                                   Suomen venäjänkielisten keksusjärjestö

Mikko Törnqvist                                             Suomen kiinalaisten allianssi

Elli Koskivirta, varajäsen                                  Familia ry.                  

 

2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 

 

Monihelin toimintojen painopiste vuonna 2018 on jo kuluvana vuonna käynnistetyn vapaaehtoistyön kehittäminen ja xxxx.

Konkreettisella tasolla Monihelin tavoitteena on kehittää yhteistyöverkoston toimintaa, jotta se pystyy tukemaan jäsenjärjestöjään ja toteuttamaan omaa missiotaan 

1. antamalla jäsenjärjestöille ohjausta, neuvontaa ja koulutusta ja tarjoamalla erilaisia tukitoimenpiteitä.

2. aktiivisella vaikuttamisella ja osallistumisella yhteiskunnan toimintoihin ja eri edustuksellisiin elimiin.

 

Jäsenjärjestöjen tukeminen

 

Monihelin jäsenjärjestöt saavat ohjausta ja neuvontaa yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen, yhdistysten omien projektien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen ja tarvittaessa esimerkiksi taloushallintoon, aina niin halutessaan. Neuvontaa annetaan joko henkilökohtaisesti tai tarvittaessa järjestämällä koulutustilaisuuksia eri teemoista useammalle järjestölle yhtäaikaisesti. Tulevan vuoden keväällä tullaan järjestämään koulutustilaisuuksia vapaaehtoistyöstä, sekä organisoijan, että vapaaehtoistoimijan roolista.  Vapaaehtoistyön osalta keskeisenä yhteistyökumppanina toimii Kansalaisareena, muiden teemojen osalta aina kunkin osa-alueen osaajat.

Maahanmuuttajia pääsääntöisesti edustavien monikulttuuristen yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen yhteistyön lisäämisen kautta on keskeinen osa Monihelin toimintaa. Maahanmuuttajien omien järjestöjen pääasiallisena missiona on parantaa oman ryhmänsä jäsenten elämisen laatua Suomessa. Vertaistuki mahdollistaa mahdollisimman hyvin tavoittavat toimintamuodot ja tuloksen, joihin ei välttämättä viranomaisten tai muiden tahojen toimenpitein päästä. 

Konkreettinen jäsenjärjestöjä palveleva toimenpide on kokous- ja koulutustilan antaminen maksutta jäsenjärjestöjen käyttöön pari tuntia viikossa.

Moniheli tukee myös jäsenjärjestöjen omia, omasta kulttuuritaustasta kumpuavia esityksiä ja toimintoja tarjoamalla mahdollisuuksia esiintymisiin erilaisissa tapahtumissa ja festivaaleilla.

Vuoden 2018 aikana tullaan jatkamaan jo vuonna 2016 aloitettua, jäsenjärjestöjen omien toimintojen tukemista STEAn jakaman jäsenjärjestöavustuksen turvin. Vuonna 2016 ja 2017 jäsenjärjestöavustuksen suuruus oli 28 000 euroa ja sillä tuettiin liki 20 jäsenyhdistyksen itsenäistä toimintoa ja kahta kahden tai useamman yhdistyksen yhteishanketta. Tulevana vuona avustukseen on haettu lisäystä, erityisesti kasvaneeseen jäsenmäärään vedoten.

 

Edunvalvonta

 

Suomalainen yhteiskunnan monimuotoistuessa ja kansainvälistyessä Monihelin vaikuttamistoimien keskeinen tavoite on tukea yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, jossa kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on hyvä olla ja elää. Moniheli pyrkii aktiivisesti jäseneksi erilaisiin luottamuselimiin ja vaikuttamisverkostoihin monikulttuurisen äänen nostamiseksi esiin yhteiskunnassa sekä ennen kaikkea kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi.

Syyskuun lopussa 2017 Monihelillä on edustus seuraavissa toimielimissä:  

Suomen pakolaisapu

Järjestöhautomo

maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytysten tukeminen

Suomen Punainen Risti

Ei rasismille -hanke

rasismin ehkäisy

Monaliiku ry.

Elämäni kunnossa -hanke

maahanmuuttajanaisten terveiden elämäntapojen tukeminen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

PALOMA -hanke

pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen kehittäminen

Työterveyslaitos

 

maahanmuuttajien työssäjaksamisen edistäminen

Luckan ry.

 

ruotsinkielisen kotoutumisen tukeminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kotouttamisen osaamiskeskus

koordinaatioryhmä

Ympäristöministeriö

AUNE-ohjelma ohjausryhmä

pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen

Monika-naiset Liitto ry.

Moninaisten tila

asiantuntijatyöryhmä

Kansaneläkelaitos

KANTA-palvelu

asiakasraati

Selkokielikeskus

asiantuntijatyöryhmä

selkokielen kehittäminen

Etnisten suhteiden neuvottelukunta

valtakunnallinen ja alueellinen edustus

etnisten suhteiden kehittäminen

Hilma-verkosto

vammaisten maahanmuuttajien erityiskysymykset

 

Kansalaisyhteiskuntapolitiiikan neuvottelukunta (KANE)

 

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten parantaminen

Sisäministeriö   

 

AMIF-ohjelman koordinaatioryhmä kansallisen AMIF-ohjelman koordinointi

Espoon maahanmuuttoasiain lautakunta

 

Maahanmuuttoasioiden edistäminen Espoossa

Valtiovarainministeriö

Avoin hallinto -toiminta

hallinnon avoimuuden edistäminen

Valtiovarainministeriö

Digi arkeen -toimikunta

digitaalisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

yhdenvertaisuusvaltuutetun neuvottelukunta

 

 

 

Omat hankkeet

 

Keskeisessä roolissa Monihelin työssä ovat verkoston omat hankkeet.

1. Huhtikuussa 2016 käynnistyneen, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman kolmivuotisen (2016-2018), Katto-hankkeen tavoitteena on ehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta. Vuodelle 2017 hankkeelle on luvassa STEAlta 110 000 euron rahoitus. Hankkeessa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää.

2. Moniheli ry:n osahankkeen toiminta Töissä Suomessa -hankekokonaisuudessa alkoi 1.9.2016. Töissä Suomessa-hanke käynnisti keväällä 2017 erilaisia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen tähtääviä toimintoja. Yhtenä toimintamuotona on vertaismentoritoiminta, jolla pyritään sekä tukemaan työtä etsiviä maahanmuuttajia, mutta myös voimaannuttamaan jäsenjärjestöjemme edustajia toimimaan omien jäsentensä työllistymisen edistämiseksi. Hanke päättyy helmikuun lopussa 2018 ja sille on haettu jatkorahoitusta STEAlta.

3. Moniheli koordinoi vuosina 2016 ja 2017 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella vertaistukeen perustuvaa hanketta, jossa jäsenjärjestöt toimivat varsinaisina hanketoimijoina uusien suomalaisten kotoutumisen edistäjinä. Vuonna 2018 tämän rahoituksen painopiste siirtyy, joten hankkeelle ei ole mahdollista hakea jatkoa tästä rahoitusmuodosta.

4. Moniheli sai rahoituksen Suomi 100v. -ohjelmasta kahteen kohteeseen: monikulttuurisen itsenäisyyspäivän juhlan organisointiin 2017 ja Kaikkien Vaalit -vaalipaneelikiertueen organisointiin. Itsenäisyyspäivän juhla tulee olemaan iso juhla, juhlapaikkana Finlandia-talo.

5. Kaikkien Vaalit -kiertueen aikana järjestettiin yli 20 vaalipaneelia eri puolilla Suomea kuntavaalien alla 2017. Vaalipaneelien kiertue organisoitiin yhteistyössä Oikeusministeriön, Kuntaliiton, alueellisten Ely-keskusten ja muiden toimijoiden kanssa. Vuodelle 2018 tälle toiminnalle pyritään hakemaan uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneita haetaan muun muassa Sitrasta tai muista vastaavista organisaatioista.

 

Vuodelle 2018 on haettu hankerahoitusta STEAlta yhteistyössä somaliyhdistysten kanssa suunnitellulle hankkeelle, nimeltä ”Miksi Abdi juo?”

Moniheli on jättänyt hakemuksen myös Koneen Säätiölle tavoitteena saada rahoitusta hankkeelle ”pilottitakit piiritanssissa pakolaisten kanssa” – tavoitteena saada aikaan kohtaamisia lähtökohtaisesti rasistisen väestönosan ja uusien suomalaisten kanssa.

Moniheli jättää hakemuksen AMIF-rahoitusta varten kolmivuotiselle hankkeelle, jonka tavoitteena on jäsenjärjestöjen osaamisen ja palveluiden kehittäminen laadukkaiksi ja kilpailukykyisiksi, suomalaisen kotouttamisjärjestelmän tarpeita vastaaviksi toiminnoiksi.

 

Maanlaajuinen verkosto

 

Monihelin toiminta on laajentunut aiemmasta pääkaupunkiseutukeskeisyydestä maanlaajuiseksi toiminnaksi. Jäsenjärjestöjä löytyy yhä enemmän ympäri Suomea, mikä luonnollisesti asettaa myös paineita jäsenjärjestöjen tasapuoliselle palvelimiselle.

Vuoden 2017 aikana käynnisteltiin yhteistyötä sekä eurooppalaisella että jopa transatlanttisella tasolla.  Vuoden lopulla pyritään selvittämään mahdollisuuksia yhteiseurooppalaisen hankehakemuksen jättämiseen suoraan komissiolle, tavoitteena maahanmuuttajien (eritysiesti nuorten) aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Yhteistyökumppaneita ovat ainakin saksalainen Heinrich Böll -säätiö sekä muutamat muut keskieurooppalaiset toimijat. 

Muut toiminnot

 

Moniheli on vastannut jo usean vuoden ajan monikulttuurisen itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyistä. Kuluvana vuonna juhla järjestetään jo 11. kerran, tälllä kertaa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi Finlandia-talolla. Vuonnna 2018 juhla palannee aiempaan ympäristöönsä, Helsingin kaupungintalolle. Juhla ja sen arvostus ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja tämä on asettanut myös Monihelin toimijat isoon vastuuseen aina edellisen vuoden juhlan ylittävästä tapahtumasta. Juhlan rahoitus on myös kaavittu aina kasaan pienistä puroista, tähän asiaan pyritään löytämään pysyvämpi ratkaisu ensi vuonna.

Vuodelle 2018 Moniheli on myös hakenut paikkaa Suomi Areenalle heinäkuussa. Kuluvana vuonna tapahtumassa oltiin mukana ensimmäistä kertaa ja tapahtumalle toivotaan jatkoa. Ensi vuodelle Moniheli on ehdottanut ohjelmaslottia työnimellä ”syrjäyttääkö somput Simon?” – keskustelulla yhteiskunnan monimuotoistumisen haasteista, yhteistyössä jäsenjärjestö FOKUS ry:n kanssa.

Keskeinen osa Monihelin toimintaa ja toimintatapoja on erilaisten kulttuuriohjelmien ja -hankkeiden tuottaminen osaksi erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kulttuurituottaminen tapahtuu aina yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa, kunkin tilaisuuden teemaa seuraten. Tulevana vuonna 2018 Moniheli tulee tuottamaan kulttuuriohjelmaa ainakin Maailma Kylässä -festivaaleille sekä Monikulttuuriseen itsenäisyyspäivän juhlaan. Lisäksi Monihelin jäsenjärjestöt organisoivat omia tapahtumiaan esitellen omaan kulttuuriinsa liittyvää ohjelmistoa.

 

Viestintä 

 

Viestintä keskittyy järjestöjen vaikuttamisen ja osallistumisen lisäämiseen yhteiskunnassa. Tuloksena on synnytetty pysyväluonteinen viestintästrategia osana järjestötoimintaa. Viestintä kohdistuu niin maahanmuuttajille, kantasuomalaisille kuin viranomaisille.  Monihelin omat kotisivut löytyvät osoitteesta www.moniheli.fi.

Järjestön kotisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista yhteistyöverkostoa koskevista tapahtumista ja uutisista sekä merkittävistä yhteiskunnallisista tapahtumista.  Kotisivuilla on myös jäsenille kohdennetu intranet-osio, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana. Yleiset tiedotusasiat tulevat kuitenkin pysymään julkisilla sivuilla.

Monihelillä on oma Facebook-sivusto www.facebook.com/Moniheli, jota päivitetään päivittäin ajankohtaisilla tapahtumilla sekä otetaan kantaa päivänpoliittisiin, monikulttuurisuutta käsitteleviin teemoihin. Facebook-sivustolla on yli 1600 seuraajaa. 

Monihelillä on myös oma Twitter-tili www.twitter.com/MoniheliRy, jonka käyttö on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana, Monihelillä on yli 1100 ??? seuraaja twitterissä syksyn 2017 aikana. Monihelin katto-hankkeella on oma verkkosivusto (www.kattohanke.fi) sekä oma Facebook-sivusto www. facebook.com/kattohanke.

Vuoden 2018 aikana käyttäjämääriä sivustoilla pyritään nostamaan.

Moniheli julkaisee kuukausittain sähköistä Newsletteriä, jonka jakelu on tällä hetkellä n. 600 kpl. Newsletterin postituslistalle voi ilmoittautua kuka tahansa.  Tulevana vuonna  Newsletter lähetetään joka kuudes viikko.

Newsletterin lisäksi Monihelin jäsenjärjestöt saavat noin 12 kertaa vuodessa sähköisen jäsenkirjeen, jossa kerrotaan vain jäsenille kohdennetuista tapahtumista ja asioista.  

Keskeinen osa viestintää ja vaikuttamista on osallistuminen erilaisille messuille ja monikulttuurisuutta esitteleviin tapahtumiin. Tulevana vuonna Moniheli tulee olemaan mukana ainakin Maailma Kylässä -tapahtumassa sekä erilaisilla hanketeemoihin liittyvillä messuilla, kuten Vapaaehtoistyön messuilla, Asunnottomien yö -tapahtumassa sekä työllistymiseen liittyvissä tapahtumissa.

 

3. TOTEUTUKSEN JA TAVOITTEIDEN SEURANTA 

 

Monihelistä on pikkuhiljaa muodostunut pysyvä ja arvostettu maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyöelin ja äänitorvi suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikessa verkoston toiminnassa ja sen suunnittelussa pyritään säilyttämään kosketus jäsenjärjestökenttään ja kuuntelemaan kentän ääntä ja toiveita herkällä korvalla. 

Moniheli on kehittänyt mittarit oman toiminnan tulosten seuraamiseksi ja arvioimiseksi, mukaillen STEAn tuloksellisuus- ja vaikuttavuusseurannan vaatimuksia. Mittareita on kehitelty ajan mittaan vastaamaan paremmin verkoston kehittämistarpeita. Mittareista kerättyä tietoa hyödynnetään jatkuvasti oman toiminnan suunnittelun pohjana. 

Monihelin hallitus seuraa kuukausittaisissa kokouksissaan toiminnan etenemistä asetettujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti ja arvioi tavoitteiden saavuttamista. 

 

4. TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 

Monihelin toiminnasta hyötyvät ennen kaikkea monikulttuuriset järjestöt ja niiden yhteistyökumppanit. Viranomaiset hyötyvät Monihelistä saadessaan maahanmuuttajajärjestöjen näkökulman mukaan oman toimintansa suunnitteluun. Lisäksi viranomaisille pystytään jo nykyään tarjoamaan suoranaista apua ja neuvontaa koskien maahanmuuttoa tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tavoittamista.

Viranomaiset saavat verkoston kautta luotettavan yhteistyökumppanin ja näin monikulttuuristen järjestötoimijoiden näkökulman palvelujensa kehittämiseen. Edellä kuvatun yhteistyön avulla pyritään toiminnan varsinainen kohderyhmä, Suomeen muualta maailmasta muuttaneet henkilöt, saamaan aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Jäsenjärjestöjen saama hyöty toiminnasta on monimuotoista. Kokoustilan ja tarjotun ohjauksen ja neuvonnan lisäksi jäsenyhdistyksiä otetaan mukaan eri hankkeisiin osatoimijoiksi ja tätä kautta vahvistetaan jäsenyhdistysten omaa osaamista sekä mahdollisuuksia toteuttaa omia, jäsenyhdistyksille merkittäviä toimintoja.

 

5.    YHTEISTYÖ 

 

Yhteistyöverkoston elinehto ja vaikuttamistyön perusta on yhteistyö oman verkoston ulkopuolelle, suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Moniheli toimiikin hyvin ennakkoluulottomasti ja mahdollisimman laajaa yhteistyöverkostoa rakentaen, jotta tulevaisuuden Monihelillä olisi entistä kattavampi yhteistyöverkosto tukenaan ja avustamassa yhä kasvavan väestönosan kuulemisessa oleellisena osana päätöksentekoa.  

Oikeusministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä sen alainen Ely-keskus, Sisäasiainministeriö ja Maahanmuuttovirasto ovat luonteva osa yhteistoimintaa. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien maahanmuuttotoimijoiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä.

Opetusministeriö ja Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus sekä kulttuurikeskus Caisa ovat myös kiinteä osa yhteistyöverkostoa.  

Viranomaisyhteistyön lisäksi Moniheli tekee aktiivisesti yhteistyötä järjestökentän eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään eri teemojen muodossa myös Kansalaisfoorumin (koulutusyhteistyö), Väestöliiton (koulutus, hankeyhteistyö), Suomen pakolaisavun Järjestöhautomon ja monien muiden kanssa, vain muutamia mainiten.  

 

 


Voit tallenna edellisten vuosien toimintasuunnitelmia alla olevista linkeistä.

Download the previous years' Action Plans below. 

PDF-tiedostoaction plan 2018 (1).pdf (920 kB)
Action Plan 2018 (English)
PDF-tiedosto2018 toimintasuunnitelma.pdf (911 kB)
Toimintasuunnitelma 2018 (Suomeksi)
PDF-tiedostoAction Plan 2017.pdf (1.0 MB)
PDF-tiedosto2016 toimintasuunnitelma.pdf (309 kB)
2016 toimintasuunnitelma (suomeksi)
PDF-tiedostoAction Plan 2016.pdf (876 kB)
2016 Action Plan (English)
PDF-tiedostoMoniheli toimintasuunnitelma 2015.pdf (277 kB)
2015 toimintasuunnitelma (suomeksi)
PDF-tiedostoMoniheli Action Plan 2015.pdf (322 kB)
2015 Action Plan (English)
PDF-tiedostoMoniheli Action Plan 2014.pdf (275 kB)
2014 Action Plan (English)
PDF-tiedostoMoniheli_toimintasuunnitelma_2013.pdf (91 kB)
2013 toimintasuunnitelma (suomeksi)
PDF-tiedostoMoniheli_toimintasuunnitelma_2012_030112.pdf (57 kB)
2012 toimintasuunnitelma (suomeksi)
PDF-tiedostoMoniheli_toimintasuunnitelma_2011.pdf (60 kB)
2011 toimintasuunnitelma (suomeksi)
PDF-tiedostoMoniheli_Action_Plan_2011.pdf (292 kB)
2011 Action Plan (English)