Isännöi päättäjien tapaaminen
Host a Town Hall meeting


Monihelin demokratiakasvatustoiminnan ensimmäinen päättäjien tapaaminen pidettiin 21.11.2019 Helsingin kaupungintalossa. Tilaisuus toi yhteen kaupunginvaltuutettuja ja vieraskielisiä helsinkiläisiä, joista osa osallistui aktivoitumistyöpajoihin, järjesti tai fasilitoi niitä. 

Syksyllä 2020 päättäjät kutsutaan eri puolille Helsinkiä tutustumaan järjestöjen omiin tiloihin ja kohtaamaan paikalliset asukkaat ja monikulttuuriset järjestöt. 

Tämä vuonna monikulttuuriset rekisteröidyt järjestöt toimivat neljän päättäjien tapaamisten isäntänä ja järjestävät niitä yhdessä Monihelin kanssa. Järjestökumppanilla ja Monihelillä on kummallakin selkeitä vastuita tilaisuuden järjestämisessä. Lue lisää isännöinistä alta ja hae mukaan täyttämällä alla oleva lomake!

HUOM! Syksyn 2020 päättäjien tapaamisten järjestäjät on valittu. Lue lisää tulevista tapahtumista 30.9., 27.10. ja 30.11. Tapahtumat-sivuiltamme!

Moniheli’s democracy education activity’s first Town Hall meeting with decision-makers was held on November 21st, 2019. The event brought together city councillors and foreign-language speaking residents of Helsinki, some of which participated in, organised or facilitated activation workshops. In 2020, decision-makers are invited to the premises of different associations in different parts of the city and to meet with local residents and multicultural associations. 

In 2020, multicultural associations act as hosts of four meetings with decision-makers and organise them together with Moniheli. Both the partner organisation and Moniheli have clear responsibilities in organising these events. Read more about hosting and apply by filling the form below. 

Please note! The organisers for the Autumn 2020 Town Hall events were selected. Read more about the upcoming events on September 30th, October 27th and November 30th in our event calendar!

Suomeksi  

Päättäjien tapaamisen isännöinti - roolit ja ehdot 

Päättäjien tapaamisia järjestetään neljä kertaa syksyn 2020 sekä kevään 2021 aikana eri teemoilla. Kysymykset päättäjien tapaamisiin kerätään aktivoitumistyöpajoilla 2-3 viikon aikana ennen tapaamista. 

Päättäjien tapaamisiin osallistuvat:

 • 3-4 eri puoluetta edustavaa kaupunginvaltuutettua, jotka ovat teemalle sopivan lautakunnan jäseniä,
 • kaupungin eri osastoja edustavia työntekijöitä, jotka osaavat vastata teknisimpiin kysymyksiin,
 • työpajojen fasilitaattorit ja osallistujat, jotka esittävät päättäjille ja kaupungin työntekijöille kysymyksiä ja puheenvuoroja teemasta,
 • muu yleisö, toivotaan erityisesti paikalle lähialueen asukkaita ja paikallisten järjestöjen edustajia.

Tilaisuudet pidetään englanniksi ja selkosuomeksi (kuiskaustulkkauksella kumallakin kielellä sekä tarvittaessa yhdellä vieraskielellä) ympäri Helsinkiä (esim. Tapahtumatorilla, Maunula-talossa, järjestöjen tiloissa...). 

Tapaamisen isännöivä järjestökumppani ja Moniheli järjestävät päättäjien tapaamisia yhteistyössä ja kummallakin on tiettyjä vastuualueita.

Moniheli vastaa:

 • puhujien kutsumisesta (kaupunginvaltuutetut tapaamisen teemaan sopivasta lautakunnasta ja kaupungin työntekijät relevantilta kaupungin palveluilta)
 • tilaisuuden markkinoimisesta omille verkostolleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Monihelin järjestökumppani vastaa: 

 • kevyistä tarjoiluista (kahvi/tee, tarvittaessa pientä suolaista/makeaa)
 • tilaisuuden markkinoimisesta omalle yhteisölleen ja verkostolleen
 • tilaisuuden isännöinnistä: lyhyt esitys järjestön toiminnasta, keskustelun moderointi, tilajärjestelyt

Sopimuksen mukaan JOKO Moniheli TAI sen järjestökumppani (sovitaan tapahtumakohtaisesti) vastaa: 

 • tilaisuuden tilajärjestelyistä (Moniheli auttaa sopivan tilan löytämisessä, jos järjestöllä ei ole sopivia tiloja tähän tarkoitukseen),
 • keskustelun kysymysten valinnasta työpajojen tulleista kysymyksistä (tarvittaessa yhdessä),
 • yhteistyöstä eri työpajojen järjestäjien kanssa (muistutukset teemaan liittyviä työpajoja järjestäneille siitä, että heidän ja työpajan osallistujien pitää tulla paikalle esittämään työpajoista tulleita kysymyksiä).

Päättäjien tapaamisen teemat

Jokainen päättäjien tapaaminen keskittyy tiettyyn teemaan. Teemat perustuvat vuoden 2019 työpajoissa nousseisiin teemoihin ja keskusteluihin:

 • Kaupunkidemokratia ja vaikuttamistavat
 • Kotoutuminen, työ ja kieli
 • Perheet, nuoret ja syrjäytyminen
 • Asuminen, liikenne ja kaupunkiympäristö

Päättäjien tapaamisen järjestökumppani pääsee valitsemaan, mihin teemaan ylläolevista teemoista tapaaminen keskittyy. Tapaamisen edeltävät työpajat keskittyvät luonnollisesti samaan teemaan. 


Järjestöstäsikö päättäjien tapaamisen isäntäjärjestö?

Päättäjien tapaamisen järjestäminen vaatii työtä erityisesti tilaisuuden markkinoinnin kannalta, sillä tarkoituksena on tuoda paikalle sekä järjestökumppanin oma verkosto, että muita, mm. kantasuomalaisia paikallisia asukkaita kuuntelemaan ja keskustelemaan teemasta. Isännöimällä päättäjien tapaamisen järjestökumppani pääsee esittelemään omaa hyvää työtänsä kaupungin työntekijöille ja päättäjille, luoda heihin ja muihin alueensa toimijoihin yhteyksiä ja edistää vaikuttamistyötänsä. Järjestökumppani järjestää päättäjien tapaamisen osana järjestönsä omaa toimintaa ja saa siitä maksullisen korvauksen Moniheliltä (320€) oman työnsä sekä mahdollisten tarjoilukulujen kattamiseksi.


Hae mukaan päättäjien tapaamisen järjestäjäksi täyttämällä alla oleva lomake 31.5.2020 mennessä!

In English

Hosting a Town Hall meeting - roles and conditions

Town Hall meetings will be organised four times around different themes in the autumn of 2020 and spring of 2021. The questions to be presented to city representatives will be collected during activation workshops in the 2-3 weeks preceding the meeting.  

Participating to the Town Hall meetings are: 

 • city councillors representing 3-4 different parties, who are also members of relevant municipal committees,
 • employees from different departments in the city, who are able to answer to more technical questions than the city councillors,
 • the facilitators and participants of the workshops, who present their questions and statements to the city representatives,
 • anyone interested, especially local residents and representatives from local associations.

The events will be held in English and Simple Finnish (whisper interpreting to either language as well as interpreting to one other language if needed) around Helsinki (f.ex. Tapahtumatori in the City Hall, Maunula Hall, association premises...). 

The association hosting the meeting and Moniheli are organising the event together and each party has their own role and responsibilities. 

Moniheli is in charge of:

 • inviting the city representatives (city councillors from city committees relevant to the theme and city employees from relevant city departments)
 • promoting the marketing of the events to its own networks and cooperation partners.

The association hosting the event is in charge of: 

 • light refreshments (coffee or tea, if needed some small refrehments)
 • marketing the event to its own community and networks,
 • acting as event host: presenting shortly the association's activities, moderating the discussion, take care of the space arrangements

Upon agreement EITHER Moniheli OR the hosting association (to be agree for each event) is in charge of: 

 • the space arrangements if needed (Moniheli can help finding a suitable space if the association does not have one suitable for the event),
 • selecting the questions to be presented during the event among the questions proposed by the workshops (if necessary together),
 • the cooperation with the workshop organisers (information and remidners to them to participate in the event to present the selected questions).

Themes for the Town Hall meetings

Each Town Hall meeting is focusing on a specific theme. The themes are based on the workshops organised in 2019 and the questions that came from them: 

 • City democracy and ways to influence
 • Integration, work and languages
 • Families, youth and exclusion
 • Housing, transportation and city environment

The association hosting a meeting will be able to pick which of the four themes the meeting will be about. Naturally, the theme of the workshops preceding the meeting will be the same theme as the one chosen by the association. 


Should your association host a Town Hall meeting? 

Organising a Town Hall meeting requires some work, especially in terms of promoting the event both to the association's own community and network, as well as to a wider audience, including non-migrant residents from the area, to come listen and discuss about the topic. But by hosting a Town Hall event, an association gets a unique opportunity to present their work to city representatives and decision-makers, to create new contacts to them and to new potential cooperation partners at the local level, and to develop its advocacy work. The hosting association organises the event as part of their own association's activities and received a small monetary compensation from Moniheli (320 €) to cover their efforts as well as possible costs from the small refreshments. 


Apply to host a Town Hall meeting by filling the form below by May 31st, 2020!