Antirasismi projekti 

Anti-racism project

Scroll down for English

Moniheli koordinoi oikeusministeriön rahoittamaa rasismin vastaista hanketta, joka kestää elokuuhun 2021.


Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa paikallisten järjestöjen kykyä toteuttaa rasisminvastaisia toimia yhteisöissään, joissa on perheitä ja nuoria.

Vahvistamme maahanmuuttajavanhempia ja perheiden tietoa rasisminvastaisista toimista ja sisällytetään se vanhempiensa käytäntöihin lastensa kanssa.

Vahvistamme myös kulttuuriherkkyyttä ja lisätään tietoisuutta rasismista nuorten keskuudessa paikallisyhteisöissä ja lisätä tietoisuutta paikallisella tasolla.

*************************************************************

Moniheli coordinates an anti-racism project funded by the Ministry of Justice which lasts until August 2021.

The aim of the project is to strengthen the capacity of local associations to implement anti-racism actions in their communities with families and youth. 

Particularly, we empower associations by complementing their expertise in anti-racism and non-violent communication trainings by experts to effectively raise awareness of racism in their communities.

The aim is to also strenghten the knowledge of families and youth of multicultural background in anti-racism actions, to increase cultural sensitivity and raise awareness at a grassroots level.

Järjestökumppanit 

Association partners

Viisi Monihelin jäsenyhdistystä liittyy oikeusministeriön rahoittamaan rasismin vastaiseen projektiin:

  • Ad Astra
  • AFAES (Africans and African-Europeans Associations)
  • Mirsal ry
  • Kulttuurikeskus Ninho ry
  • Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö (RAHY ry)

Alla on kuvaus heidän työstään ja sen yhteydestä rasismin vastaiseen  työhön.

Five of Moniheli’s member associations are joining the anti-racism project, funded by the Ministry of Justice:

  • Ad Astra
  • AFAES (Africans and African-Europeans Associations)
  • Mirsal ry
  • Kulttuurikeskus Ninho ry
  • Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö (RAHY ry)

Please find below a description of their scope of work and its connexion with anti-racism work.

Ad Astra

Ad Astra uskoo, että tämän päivän lapset tarvitsevat työkaluja kohdata uusia kulttuureja joka päivä kasvaakseen luottavaisiksi ja onnellisiksi aikuisiksi.

Osallisuus, kokemuksellisuus, draama, kädentaidot sekä toimiva keskustelukulttuuri ovat keskiössä Ad Astran toiminnassa.

Ad Astra tukee kouluja, esikouluja, päiväkoteja, opettajakoulutuksia ja nuoria auttamalla heitä rakentamaan osaamista vuorovaikutus-, monikulttuurisuus-, antirasismi- ja uskontoihin liittyvissä kysymyksissä.

Ad Astra believes that today’s children need the tools to be happy and competent citizens when many different cultures meet every day.

Ad Astra’s work focuses on sharing, experiencing, drama, tales, dialogue skills and antiracism.

Ad Astra has more than 10 years of experience in the field of dialogue, interfaith-work and inclusive cultural heritage for children in schools, preschools, and daycares. 

https://ad-astra.fi/ 

AFAES (Africans and African-Europeans Association)

AFAES toimii sekä afrikkalaisten että eurooppalaisten etujen ajajina.
AFAES kattaa laaja-alaisesti suuren monikulttuurisen Afrikan mantereen. Monikulttuurisuus ja ennakkoluulottomuus on otettu huomioon kaikessa toiminnassamme. 

AFAESin tavoitteena on toimia rasismia vastaan. He integroivat afrikkalaiset suomalaiseen yhteiskuntaan ja muihin afrikkalaisiin. He järjestävät varainhankintaa. AFAES tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

AFAES is involved in the interest of both Africans and Europeans living in Europe. They introduce African culture to Finnish people by means of workshops, events, and other activities. Multiculturalism and open-mindedness are taken into consideration in all their activities. 

AFAES' goals are to combat racism through teamwork, to employ African migrants to be self-sufficient, to educate African migrants and develop their self-esteem and to promote cooperation with different actors to benefit people of African background and Europeans in general.

Mirsal ry

Järjestömme tekee työntekijöiden oikeuksiin liittyvää edunvalvontaa. Taistelemme maahan muuttaneiden kokemaa työhyväksikäyttöä vastaan. Taistelemme maahanmuuttajien kohtaamia stereotypioita vastaan yleensä esimerkiksi vapaaehtoisella muotinäytöksellämme vuosina 2020 ja 2019. Taistelemme tasa-arvoa edistämisen puolesta maahanmuuttajien keskuudessa ja taistelemme saadaksemme arabian naisten äänen voimakkaasti kuuluviin, mikä osoittaa, että arabialaiset naiset eivät ole vähäisempiä kuin kukaan muu toinen nainen tai mies maailmassa.

Our association does advocacy work related to workers' rights. We fight the work exploitation against immigrant workers. We fight stereotyping against immigrants in general, for example, through our voluntary fashion show in 2020 and 2019. We fight for equality even among immigrants themselves and struggle to have the voice of Arabic women loud, thus showing that Arabic women are not less than any other woman or man in the world.

https://www.mirsal.fi/

Kulttuurikeskus Ninho ry

Kulttuurikeskus Ninho ry pyrkii kehittämään monikulttuurisempaa ja monikielistä lastenkulttuuria Suomessa. Tuemme alhaalta ylöspäin suuntautuvaa rasismin vastaista toimintaa ja pyrimme antamaan perheille ja lapsille välineitä rasismin, syrjinnän ja epätasa-arvon estämiseksi.

Kulttuurikeskus Ninho ry works to develop a more multicultural and plurilingual children’s culture in Finland. We support bottom-up antiracist activities and strive to give families and children tools to prevent racism, discrimination, and inequality.

https://www.ninho.fi/

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö (Peace and Well-being organisation)

Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö perustettiin vuonna 2019 korkeakouluopiskelijoiden toimesta, joilla on vankka kokemus nuorista ja naisten olosuhteista. Se on aktiivinen järjestö, joka pyrkii parantamaan naisten ja nuorten elinoloja tarjoamalla mahdollisuuksia Suomessa ja Euroopassa, sekä torjuu oppilaitoksissa vallitsevaa institutionaalista rasismia.

Peace and Well-being organisation founded in 2019 by university students with a solid experience of young people and women's conditions. It is an active organisation that seeks to improve women and young people's living conditions by providing opportunities in Finland and Europe and tackles institutional racism, which exists in educational institutions.

https://www.rahy.fi/

Tutustu kouluttajiin 

Meet our trainers