پروژه اُما پُلکو: گروه های زبان دري در بهار ۲۰۲۱

  • 27.5.6.6.2021

در این لیست گروه های راهنمای زبان دري در بهار ۲۰۲۱ را ميباشد. در اين ليست ميتوانيد زمان گروه ها، راهنمای گروه ها و چه کسی با این پروژه با ما همكاري میکند را ببينيد


شما میتوانید به صفحه فیسبوک مان  مراجعه كنيد و اطلاعات بیشتر درباره گروه های راهنما دريافت کنید. و همچنين میتوانید مکان گروه ها را هم دریابید مثلا لينك زُوم

تاریخ و زمانمکانراهنما و ارگان همکار مالینک به صفحه فیسبوک
9.4.2021
6 pm

مجتبي قانع زاده


انجمن خانواده انجمن خانواده

(Monikulttuurinen perheyhdistys ry)

لینک
27.5.2021
5:30 pm
مجتبي قانع زاده

Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ryلینک
اگر کدام سوالی درباره گروه های راهنما داشتید و ي اینکه میخواهید با ما همكاري کنید ميتوانيد با هماهنگ کننده پروژه اُما پُلکو آریم لی به تماس شوید

+358 (0)50 543 5456
arim.lee@moniheli.fi

اطلاعات بيشتردرباره پروژه اُما پُلكو را ميتوانيد از اینجا پیدا کنید