Järjestöklubi: Järjestötyöllä terveempi mieli?

  • ti 6.10.2020 klo 1719
  • Zoom

Scroll down for English

Miten jaksat, järjestötoimija? Mielenterveys on tärkeä osa hyvinvoinnista, mutta se on monelle arka aihe. Osaatko tunnistaa masennuksen oireet järjestösi asiakkaissa, tiedätkö miten auttaa heitä, tai kenelle ohjata heitä, jotta he saisivat apua? Miten voit edistää oman yhteisösi henkistä hyvinvointia? Ja miten voit pitää huolta myös omastasi, työyhteisösi ja järjestösi vapaaehtoisten mielenterveydestä, kun järjestötyössä kohtaa haasteita ja vaikeita tilanteita?

Lokakuun 10. päivä on Maailman mielenterveyspäivä, ja sen kunniaksi Mieli ry pitää 6.10. järjestöklubissa asiantuntijapuheenvuoron ja esittää työkaluja, joilla järjestö voi edistää mielenterveyttä. Kuulemme myös eri järjestöjen kokemuksista ja hyvistä käytännöistä aiheeseen liittyen, ja mietimme yhdessä, mitä jokainen voi tehdä asialle. Järjestöklubissa osallistujat tutustuvat Moniheliin ja erilaisiin järjestöihin, ja löytävät uusia yhteistyökumppaneita.

Vaikuta tilaisuuden sisältöön! Haluamme kuulla tilaisuudessa, millaisia haasteita järjestöt kohtaavat mielenterveyden ja henkisen hyvinvointiin liittyen, ja miten järjestöt ovat vastanneet niihin. Ilmoittaudu ja ilmoita n. 5 minuutin puheenvuorostasi viimeistään su 4.10.2020 täyttämällä alla oleva lomake. Vahvistamme puheenvuorot erikseen sähköpostitse. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeiden kanssa, ja jaetaan tällä sivulla tilaisuuden päivänä.

Tilaisuuden puhekieli (englanti tai suomi) valitaan ilmoittautumisten perusteella, mutta kommentteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi ja käännämme toisella kielellä pidetyt puheenvuorot. Kieliosaaminen otetaan myös huomioon ryhmätyössä. 

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.


Association's Club: Staying mentally healthy in the third sector

Hey, association people, how are you doing? Mental health is an important part of well-being, but it is a sensitive topic for many. Can you identify the symptoms of depression among your association's clients, do you know how to help them, or whom to direct them to so they can get help? How can you promote mental well-being among your community? And how can you take care of the mental health of your work colleagues, volunteers, and your own, when faced with the challenges and difficult situations brought up in our work?

October 10th is the World Mental Health Day, and for the occasion, this Associations' Club's expert talk will be presented by Mieli ry, who will present tools to help associations promote mental health. We also hear about the experiences and good practices of various associations about this topic, and together we will think out what each of us can do about it. In the Associations’ Club, participants can get to know Moniheli and various associations, and find new cooperation partners among them.

Be part of the event! We would like to hear during the event what challenges associations face in terms of mental health and well-being, and how they have responded to them. Register and inform us if you would like to present a 5-minute talk about them during the event by filling the form below at the latest on October 4th. The link to the event will be sent to you by email and posted on this page and on Facebook. 

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language skills of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English and we briefly translate speeches in only one language. Group work is arranged by language groups.

Welcome!

Moniheli's Association's Clubs offer a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help with the development of association activities.