Järjestöklubi: Hyppyaskel digiaikaan

  • ti 24.8.2021 klo 1719
  • Zoom

Scroll down for English

Koronaviruspandemia on pakottanut monet hyppäämään päälaelleen digitaaliseen aikakauteen, mutta matka on ollut monille vaikea. Digitalisaatio vaatii taitoja ja tuo haasteita, mutta oletko ajatellut, mitä digitalisaatio tarkoittaa? Mikä on digitalisaation rooli järjestössäsi? Mistä löydät tukea tästä aiheesta järjestöllesi ja yhteisöllesi?

Monihelin uusi DigiUp-hanke esittelee itsensä ja mitä toimintoja on luvassa tänä syksynä. Johdannon jälkeen DigiUp johtaa keskustelua aiheesta keskittyen kolmeen kategoriaan: digitalisaation rooli, digitaaliset taidot ja viestintä. Kuulemme myös eri järjestöjen kokemuksista ja hyvistä käytännöistä. Mietitään yhdessä parhaita tapoja tukea monikulttuurisia järjestöja ja niiden yhteisöjä heidän siirtymisessä digitaaliseen aikakauteen. Järjestöklubissa osallistujat tutustuvat Moniheliin ja erilaisiin järjestöihin, ja löytävät uusia yhteistyökumppaneita.

Haluaisimme kuulla järjestösi työstä, joka liittyy digitalisaatioon ja järjestön ja sen yhteisöjen digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Joten vaikuta tilaisuuden sisältöön ja ilmoittaudu noin 5 minuutin puheenvuoroon su 22.8.2021 mennessä alla olevasta linkistä. Vahvistamme puheenvuorot erikseen sähköpostitse viimeistään päivän ennen tilaisuutta. Linkki verkkotilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ohjeiden kanssa, ja jaetaan tällä sivulla tilaisuuden päivänä, joten voit myös osallistua ilman ilmoittautumista.

Tilaisuuden puhekieli on englanti tai suomi, tämä valitaan ilmoittautumisten perusteella, mutta kommentteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä. Diat ovat suomeksi ja englanniksi ja käännämme toisella kielellä pidetyt puheenvuorot. Kieliosaaminen otetaan myös huomioon ryhmätyössä. 

Tervetuloa!

Monihelin Järjestöklubit tarjoavat tilaa verkostoitua ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoiden puheenvuoroja eri aiheista ja palveluista, jotka auttavat järjestötoiminnan kehittämisessä.

Lue lisää DigiUp-hankkeesta.

Liity keskusteluun 24.8. klo 17 tästä:


Associations' Club: A leap into the Digital Age

The coronavirus pandemic has forced many to jump on their heads in the digital age, but the journey has been difficult for many. Digitization requires skills and brings challenges, but have you thought about what digitalization means? What is the role of digitalization in your association? Where can I find support on this topic for your association? and your community?

Moniheli's new DigiUp project presents itself and what activities are planned for this autumn. After the introduction, DigiUp will lead a discussion on the topic, focusing on three categories: the role of digitalization, digital skills, and communication. We also hear about the experiences and good practices of different associations. Together, consider the best ways to support multicultural associations and their communities in their transition to the digital age. In the Associations’ Club, participants can get to know Moniheli and various associations, and find new cooperation partners among them.

We would like to hear about your association’s work related to digitization and strengthening the digital skills of the association and its communities. So influence the content of the event and register for a 5 minute speech by Aug 22, Sunday, from the link below. We will confirm speeches separately by email the day before the event. A link to the online event will be emailed to registrants with instructions, and will be distributed on this page on the day of the event, so you can also attend without registering.

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language skills of registered participants, but questions and statements can be presented in either language. The background material is both in Finnish and English and we briefly translate speeches in only one language. Group work is arranged by language groups.

Welcome!


Moniheli's Member associations club provides a space for networking and the opportunity to hear expert speeches on various topics and services that help develop organizational activities.

Read more about the DigiUp project.

Join the discussion on August 24th at 17: