Ideasta projektiksi - oppimisryhmä verkossa (10 tapaamista)

 • 16.9.18.11.2021
 • Zoom

Scroll down for English

Oppimisryhmä on sinulle, jos

 • Toimit monikulttuurisessa tai kotoutumista tukevassa järjestössä, tai haluat toimia järjestössä
 • Haluat kehittää järjestön toimintaa tai aiot hakea syys-keväällä Helsingin kotouttamistyön avustusta, Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta, Moniheli-avustusta, STEAn hankeavustusta, tai jotain muuta SoTeen tai kotoutumiseen liittyvä pientä tai keskikokoista avustusta
 • Haluat oppia projektisuunnittelusta tai parantaa suunnittelutaitojasi
 • Olet halukas oppimaan muilta ja auttaa muita oppimaan, yhdessä
 • Voit sitoutua osallistumaan tapaamisiin syksyllä 2021 (torstaisin alkuillasta).

Hyvä idea ei yksin riitä vaikuttavan toiminnan tekemiseen. Se vaatii järjestön toimintaympäristön ymmärtämistä, järjestön vahvuuksien tunnistamista, kohderyhmän kuulemista ja osallistamista, ja resurssien löytämistä ja käyttämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluatko oppia tekemällä projektisuunnittelusta? Tule mukaan syksyn 2021 Ideasta projektiksi -oppimisryhmään!

Oppimisryhmän tapaamisissa käymme läpi projektisuunnittelun askeleita yksi kerrallaan. Lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat keskustelevat ja tekevät pareittain tai ryhmittäin harjoituksia oman projekti-idean perusteella. Harjoitusten avulla voi suunnitella alusta loppuun projektin järjestölleen oman idean perusteella.

Oppimisryhmän jälkeen:

 • Osallistuja tuntee järjestönsä toimintaympäristöä, vahvuuksia ja heikkouksia
 • Osallistuja tietää, mistä löytää oman projektin suunnitteluun relevanttia tietoa (tutkimuksia, rahoittajien omat strategiat...)
 • Osallistuja ymmärtää, miten projektisuunnitelman eri osat (tarve, kohderyhmä, toiminta, tavoitteet, tulokset) vaikuttavat toisiinsa
 • Osallistuja osaa luoda FIKSUja tavoitteita (SMART-malli)
 • Osallistuja osaa muotoilla ideastaan toimivan projektisuunnitelman terveyden, hyvinvoinnin tai kotoutumisen edistämiseksi.

Oppimisryhmän tapaamiset pidetään verkossa 16.9. alkaen 10 kertaa torstai-iltaisin klo 17-18. Keskustelun kieli on suomea, mutta taustamateriaalit ovat suomeksi ja englanniksi, ja työ parissa ja projektin suunnittelu voi tehdä myös englanniksi. Odotamme, että ilmoittautuneet osallistujat osallistuvat kaikkiin tapaamisiin tai suurimpaan osaan niistä, ja ilmoittavat silloin kuin he eivät pääse paikalle.Ilmoittaudu tästä linkistä:Steps to Project online learning group (10 meetings)


Please note! Based on registrations, the Steps to Project group will be offered in 2021 only as a single group whose main language is Finnish. The language used will be easy Finnish, the slides will be in both Finnish and English, and the group work and project development can be done in either language.


This learning group is for you, if...

 • you are active in a multicultural association or association supporting integration, or would like to be active or working in one
 • you want to develop your association's activities or plan to apply in the autumn or spring to the Helsinki Integration grant, the Ministry of the Employment's association funding, the Moniheli Grant, STEA's project funding, or some other small or mid-size funding in the social and health or integration field.
 • you want to learn about project planning or improve your project planning skills
 • you are interested in learning from others and helping others to learn
 • you can commit to participate to all or most of the meetings during the autumn (Thursdays late afternoon).

A good idea alone is not enough to create impactful activities. It requires a good understanding of the environment you work in, recognizing the strengths and weaknesses of your organisation, hearing and including your target group, and finding and using resources in the most effective way. Do you want to learn about project planning - by doing? Join the Steps to Project online learning group for the autumn 2021! 

During the meetings of the learning group, we will go through the steps needed from idea to project one at a time. After a short presentation about each topic, participants discuss and do exercises in pairs or groups based on their own project idea. Through the exercises, participants plan from start to finish a project based on their own idea. 

After taking part in the group, the participant...

 • knows about their association's working environment, strengths and weaknesses
 • knows where to find information relevant to their project planning, such as funders' strategies, research articles... 
 • understands how each part of a project plan interacts with the others (needs, target group, activities, objectives, results)
 • is able to create objectives according to the SMART model
 • is able to turn an idea into a working project plan to promote health, wellbeing or integration. 

The meetings of the learning group will be held online 10 times starting from September 16th on Thursdays at 17-18. Based on registrations, the language spoken will be Finnish, but as simple Finnish as possible, the slides will be in Finnish and English, and project development in pairs can be done in any language. We are expecting registered participants to take part in all or most of the meetings, and keep us informed if they cannot attend a meeting. 


Register at this link: