Palvelut järjestöille | Services to associations

Lataa PDF-esityksen palveluistamme / Download a PDF summary of our services: Suomeksi, arabiaksi, somaliksi, in English


Moniheli tukee monikulttuurijärjestöjen kehittymistä sekä yhteistyötä heidän välillänsä ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnassamme tuomme esiin verkoston hyviä käytäntöjä ja monipuolista osaamista. Löydät alta lisätietoa palveluistamme.

HUOM! Monihelin toiminta on avoin kaikille, mutta jäsenjärjestöt ovat tiiviimmin yhteydessä Moniheliin ja sen hankkeisiin ja toimintoihin (Katto-toiminta, OmaPolku-hanke ja Terkku-hanke). Vain jäsenjärjestöt:

  • saavat hyödylliset jäsenkirjeet sähköpostitse,
  • pääsevät Jäsensivuihin ja sen materiaaleihin
  • voivat vaikuttaa verkostoon esim. hallituksen jäseninä,
  • voivat hakea Moniheli-avustusta toiminnalleen.

Lue lisää jäsenyydestä Liity jäseneksi -sivulta. 


Moniheli supports the development of multicultural associations and their cooperation with each other and with other actors. In all of our operations, we highlight the network's good practices and versatile expertise. You can find more information about our services below.

Please note! Moniheli's activities are open to everyone, but member associations are more closely linked to Moniheli and its projects and activities (Katto program, OmaPolku project, and Terkku project). Only member associations:

  • receive useful member letters by email, 
  • have access to our Member Pages and its materials
  • can affect the future of our network, e.g., as board members,
  • can apply for Moniheli Grant for their activities.

Read more about membership on the Become a member page. 

Oppimispalvelut | Capacity-building services

Monihelin tarjoamat koulutukset, oppimisryhmät ja infotilaisuudet tukevat järjestöjen kehittymistä mm. hallinnon, projektisuunnittelun, varainhankinnan tai viestinnän kannalta. Jäsenjärjestöt voivat myös oppia Jäsensivuilla olevilla materiaaleilla. Materiaaleista löytyy oppaita ja ohjeita, ja esim. kalenteri avustushauista, työkaluja toiminnan arviointiin tai vinkkejä tapahtumien mainostamiseen.

Moniheli offers trainings, peer learning groups, and information sessions to support the associations’ development in administration, project planning, fundraising, or communication. Member associations can also learn using the materials on the Member Pages. The materials include guides and instructions, e.g., a calendar of grant applications, tools for evaluation of their activities, and tips for promoting events.

Neuvonta ja sparraus | Counselling and sparring

Neuvoamme järjestöjä kasvokkain, puhelimitse ja sähköpostitse. Autamme heitä toimimaan lain mukaisesti, hakemaan avustusta, kehittämään toimintaan ja löytämään yhteistyökumppaneita. Sparraamme pyynnöstä järjestöjen kanssa, jotka haluavat parantaa projektisuunnitelmiaan. 

We advise associations face-to-face, by phone, and by email. We help associations act according to the law, apply for grants, develop activities, and find partners. Upon request we can arrange sparring sessions with associations that want to improve their project plans.

Toimintatila | Space for activities

Järjestöt voivat vuokrata Helsingin Kalasatamassa sijaitsevaa Monihelin tiloja kokouksia, koulutuksia tai kursseja varten. Tilan käyttö on yleensä ilmainen Monihelin jäsenjärjestöille. Lue lisää tilan käytön ehdoista ja säännöistä ja varaa aikaa varauskalenteristamme klikkaamalla alla olevasta napista. Ylläpidämme myös listan muista tapahtumatiloista, jossa järjestöt voivat järjestää toimintaa.

Associations can rent Moniheli's meeting room in Kalasatama, Helsinki, for meetings, trainings, or courses. Moniheli member associations can usually use the space for free. To learn more about the terms and conditions of using the space and booking the time in our booking calendar, click the button below. We also maintain a list of other event venues available for associations to organise activities.

Moniheli-avustus  (vain jäsenille) | Moniheli grant (only for members)

Moniheli tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa maahan muuttaneiden kotoutumisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Moniheli-avustuksella pieni järjestö oppii myös projektisuunnittelusta ja -hallinnosta. Vuonna 2020 Moniheli on jakanut 75 000 euroa 20 projektille, joista voit lukea lisää tässä uutisessa. Vain edellisen vuoden aikana liittyneet jäsenjärjestöt, jotka eivät saa STEA-avustusta, voivat hakea Moniheli-avustusta. Avustusta voi hakea kerran vuodessa.

Moniheli supports its member associations' activities to promote the integration, well-being, and inclusion of migrants with the Moniheli Grant. Grant recipients also learn about project planning and management. In 2020, Moniheli has distributed 75 000 € to 20 projects about which you can read more in this article. Only member associations that have joined in the previous year and do not receive an STEA grant can apply for the Moniheli Grant. Call for applications is once a year.

Järjestöklubit | Associations' Clubs

Monikulttuurijärjestöt voivat esittäytyä, jakaa hyviä käytäntöjään ja tutustua mahdollisiin yhteistyökumppaneisiin Monihelin Järjestöklubi-tapahtumissa. Jokainen Järjestöklubi on järjestetty eri järjestötoimintaan liittyvän teeman ympärillä (vuonna 2020 mm. miesten hyvinvointi, mielenterveys, työllistymistuki järjestötyön tueksi). Järjestöklubit ovat kaikille avoimia. Niihin voi osallistua suomeksi ja englanniksi, ja myös verkossa.

Multicultural associations can introduce themselves, share their good practices, and get to know potential partners at Moniheli's Associations’ Club events. Each Associations’ Club is organized around a different theme related to association activities (for instance, the topics in 2020 were men's well-being, mental health, employment support to support an association’s work). Associations’ Clubs are open to everyone. You can participate in them in Finnish and English, and online.

Yhteistyön vahvistaminen | Strengthening cooperation 

Tarjoamme eri alustoja ja tilaisuuksia, jossa jäsen- ja muut monikulttuurijärjestöt voivat verkostoitua (jäsenjärjestöjen Facebook-ryhmä ja WhatsApp-ryhmä). Teemme myös monikulttuurijärjestöjen hyvän työn näkyväksi eri viestintäkanavissamme, jotka tavoittavat tuhansia seuraajia ja toimijoita.

We offer different platforms and opportunities where member associations and other multicultural associations can network (the member associations’ Facebook and WhatsApp groups). We also bring the spotlight onto the good work of multicultural associations in our various communication channels, which reach thousands of followers and actors in the field.