Harjoittelu Monihelissä | Internships at Moniheli

 

Avoimia harjoittelupaikkoja tällä hetkellä
Currently open internships

 

  • Tällä hetkellä Monihelillä ei ole avoimia harjoittelupaikkoja, ja meillä on riittävästi harjoittelijoita kevääksi. Voit hakea syksyn harjoittelijaksi täyttämällä alla olevaa lomaketta, tai ilmoittautua vapaaehtoiseksi lyhyempiin tehtäviin tästä linkistä!

  • At the moment, Moniheli does not have open intern positions, and we have already enough interns for the spring. You can apply for intern positions in the autumn by filling the form below, or register as a volunteer for shorter tasks at this link!


***

Monihelin toimistossa työskentelee palkattujen työntekijöiden ja vapaaehtoisten lisäksi vuosittain yhteensä n. 3-6 työharjoittelijaa. Harjoitteluaika tarjoaa heille oivan mahdollisuuden tutustua sekä yhdistysten toimintatapoihin että erityisemmin monikulttuurijärjestöjen kenttään innostavassa, joustavassa ja kansainvälisessä työympäristössä.

Harjoittelijan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, toimistotyöstä (käännöksia, arkistointi) ja käytännön avusta (tilojen ylläpitäminen ja järjestäminen, kokoustarjoilut, hankinta) aina viestintään (sosiaalisen median kanavien päivittäminen, nettisivujen kehittäminen), yhteistyöhön ja asiakastyöhön, sekä mahdollisesti erikoistuneempiin tehtäviin harjoittelijan oman osaamisen mukaan (selvitystyötä tiettyjen projektien yhteydessä, kulttuurituotanto, graafinen suunnittelu ja paljon muutakin). Tärkein asia on, että harjoittelija pääsee käyttämään osaamistaan, kehittämään sitä ja oppimaan muutakin.

Arvostamme erityisesti oma-aloitteisuutta, uteliaisuutta ja kiinnostusta pienten maahanmuuttajajärjestöjen toimintaan, sekä korkeaa motivaatiota ja rohkeutta. Työ vaatii vähintään hyvät ATK-taitoja sekä suomen ja englannin kielen osaamista, toinen sujuvasti ja toinen vähintään auttavasti. Harjoittelussa maahan muuttaneet harjoittelijat pääsevät käyttämään intensiivisesti suomen kieltään mm. kääntämällä tekstejä ja osallistumalla suomenkielisiin palavereihin ja kokouksin. Muut kielitaidot, varsinkin Suomen suurimpien maahanmuuttajaryhmien kielissä, katsotaan eduksi.

Harjoittelut ovat yleensä palkattomia ja kestävät vähintään 6 viikkoa, mutta mieluiten 2-6 kuukautta, jotta harjoittelija pääsisi hahmottamaan toimintakenttää. Lisää työvoimaa tarvitaan erityisesti keväällä (vuoden alusta toukokuun loppuun) sekä syksyllä (elokuun lopusta joulukuun puoliväliin) kun taas kesällä toimintaa on yleensä liian vähän harjoitteluun.

Mikäli koet, että voisit saada harjoittelujaksosta Monihelissä puitteita ja taitoja omaan elämääsi, uraasi tai kotoutumiseesi Suomeen, niin täytä alla oleva lomake omilla tiedoillasi ja otamme Sinuun yhteyttä mikäli harjoittelu onnistuu. Ilmoita ehdottomasti, mikäli sinulla on erityistaitoja mistä Monihelin toiminta voisi hyötyä!


In addition to volunteers and employees, Moniheli's staff includes yearly usuall 3 to 6 interns. An internship at Moniheli offers them the opportunity to get to know how NGOs work in Finland and in particular the multicultural association field in an engaging, flexible and international work environment

The tasks given to interns are extremely varied, from office work (translations, archiving) and hands-on support (taking care of and organising the premises, arranging refreshments for meetings, purchases) to communication (creating contents for our social media channels and developing this website), cooperation and customer work, as well as more specific and advanced tasks suited to the intern's own background and competences (reports and research in connection with specific projects, cultural production, graphic design and many more). What is important is that the intern would put to use their skills, improve them and learn new ones.

What we value the most in an intern are a strong sense of initiative, curiosity and interest in the activities of small immigrant associations, as well as high motivation and spunk. The work requires at least good IT skills as well as language skills in Finnish and English, one fluent and the other at least passable. For interns who recently moved to Finland, the internship provides the opportunity to practice intensely Finnish language by translating texts and participating to meetings held in Finnish. Other language skills, in particular in the languages spoken by the largest migrant groups in Finland, are a plus.

Internships at Moniheli are usually unpaid and should last at least 6 weeks, but preferably 2 to 6 months, so that the intern has time to understand the field. Extra hands in the office are needed particularly in the spring (beginning of the year until mid-May) and autumn (end of August to mid-December) while there is too little activity in the office in the summer to provide fruitful internships.

If you feel like an internship at Moniheli would provide you with useful tools for your life, career or integration to Finland, do fill the form below to contact us. Do not forget to mention whether you have a specific area of expertise that could be of benefit for us!

Hae harjoittelijaksi / Internship application

*
*
*
*
*

Huomaathan, ettemme yleensä ota kesäharjoittelijoita (kesä-heinäkuu).
Please note that we do not usually take summer interns (June-July).

*
*
*
*

Tiedostojen maksimikoko yhteensä on 10 Mt.

Muista klikata alla olevaa Lähetä-nappia. Vastaukset lähetetään antaamasi sähköpostiosoitteeseen.

Click on the Lähetä button below to send your answers. They will also be sent to the email address you provided.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.