Yhteistyöfoorumit |          Cooperation forums

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on yhteistyöfoorumit, joiden tavoitteena on kehittää maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan.

Yhteistyöfoorumit kokoavat yhteen maahanmuuttajataustaiset nuoret, maahanmuuttajavanhemmat, opinto-ohjaajat, maahanmuuttajajärjestöjen edustajat sekä muut kodin ja koulun välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyvät sidosryhmät ja asiantuntijat. Yhteistyöfoorumissa eri sektorin edustajat ovat tasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa ja lähtevät yhdessä avoimen dialogin avulla etsimään ratkaisuja kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Yhteistyöfoorumeiden suunnittelu aloitetaan syksyllä 2020 ja yhteistyöfoorumeita tullaan järjestämään Uudenmaan alueella hankkeen toisen ja kolmannen toimintavuoden aikana. Voit seurata yhteistyöfoorumeiden kuulumisia hankkeen Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/OmaPolkuproject

The other form of OmaPolku project’s activities is cooperation forums, which aim to develop interaction and cooperation between immigrant parents and study counsellors when a young person is planning and choosing their educational path after comprehensive education.

The cooperation forums bring together young people with an immigrant background, immigrant parents, study counsellors, representatives of immigrant associations and other stakeholders and experts involved in developing cooperation and interaction between home and school. In the cooperation forum, the representatives of different sectors are on an equal position with each other and set out to find solutions for developing cooperation between home and school together through an open dialogue. 

The planning of cooperation forums will begin in autumn 2020, and cooperation forums will be organized in the Uusimaa region during the project’s second and third years of operation. You can follow the news about cooperation forums on the project's Facebook page: https://www.facebook.com/OmaPolkuproject