Opinto-ohjaajien pilottikoulutus | Pilot training for study counsellors

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen keskittyvä pilottikoulutus opinto-ohjaajille. Pilottikoulutuksen pääkohderyhmä ovat Uudenmaan peruskoulujen opinto-ohjaajat.

Koulutuksen suorittaneet opinto-ohjaajat tiedostavat oman taustansa ja kulttuurinsa vaikutuksia ohjaustyöhönsä, ymmärtävät miksi kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa ohjaustyötä, saavat työkaluja kehittää omaa ohjaustaan ja kouluyhteisönsä kulttuurisensitiivistä ajattelua sekä osaavat huomioida paremmin eri kulttuuritaustaiset nuoret ja heidän perheensä ohjaustyössään.

Hakuaika koulutukseen on käynnissä! Lue lisää koulutuksesta ja hae mukaan 31.3.2021 mennessä: [OmaPolku-hanke] KULTTUURISENSITIIVINEN OHJAUS: Etäkoulutus Uudenmaan peruskoulujen oppilaanohjaajille | Moniheli ry

Another form of OmaPolku project’s activities is pilot training focusing on culturally sensitive guidance for study counsellors. The main target group of the pilot training is study counsellors in comprehensive schools of Uusimaa.

The study counsellors who complete the training are aware of influences of their own background and culture on their guidance work, understand why cultural sensitivity is an important part of guidance work, receive tools to develop culturally sensitive thinking for their own guidance and school community, and are able to take better account of young people from different cultural backgrounds and their families in their guidance work

The application period for the pilot training is in progress! Read more about the training and apply by 31st March 2021: [OmaPolku-hanke] KULTTUURISENSITIIVINEN OHJAUS: Etäkoulutus Uudenmaan peruskoulujen oppilaanohjaajille | Moniheli ry