Missio | Mission

Monikulttuurinen verkosto Moniheli edistää jäsen- ja yhteistyöverkostonsa kanssa maahanmuuttajien kotoutumista ja hyvinvointia, jotta he voimaantuisivat suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisiksi jäseniksi.

Multicultural network Moniheli enhances with its member- and cooperation network the integration and well-being of immigrants in order for them to become empowered and equal members of Finnish society.

Visio | Vision

Moniheli on merkittävä ja arvostettu valtakunnallinen monikulttuurinen verkosto. Olemme vaikuttavin kansalaistoimija, joka edistää kulttuurien moninaisuutta, maahan muuttaneiden yhdenvertaisuutta ja kotoutumista sekä toimii tehokkaana edunvalvojana. Verkosto on aktiivisesti avoin uusille ja erilaisille yhteistyötahoille ja -tavoille.

Moniheli is a prominent and recognized nationwide multicultural network in Finland. We are the most influential civil actor advancing multiculturalism, immigrants’ equality and integration as well as an efficient guardian of interests. Network is actively open for new and different cooperation partners and ways.

Arvot | Values

Kulttuurien moninaisuus, tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus ovat Monihelille keskeisiä arvoja, joita se pyrkii vaalimaan verkostossaan muun muassa kannustamalla jäseniään yhteisöllisyyteen ja keskenäiseen kunnioitukseen. Moniheli odottaa arvokkuutta, asiallisia toimintatapoja ja läpinäkyvyyttä kaikilta jäseniltään, työntekijöiltään ja yhteistyökumppaneiltaan kaikessa toiminnassa. 

Cultural diversity, equity and equality are all central values to Moniheli of which it strives to cherish in its network through community building and mutual respect. Moniheli expects dignity, good practices and transparency from all its members, employees and partners in all activities.